Bijzondere jacht opnieuw toegelaten vanaf 22 oktober

Op 23 april 2015 vernietigde de Raad van State elke vorm van bijzondere bejaging, na een klacht van Vogelbescherming Vlaanderen. Na een eerdere aanpassing van het Jachtdecreet, maakt de Vlaamse regering bijzondere bejaging opnieuw mogelijk.

De regering maakt van de gelegenheid gebruik om de regels op de opening en de sluiting van de jacht permanent te maken.

Bijzondere jacht

In het Vlaamse gewest zijn er 3 vormen van jacht toegelaten:

de gewone jacht, tijdens de periodes waarin de jacht op een specifieke wildsoort ?voor open? is verklaard;

de bijzondere jacht, die bedoeld is om schade door specifieke soorten op jachtterreinen te voorkomen; en

de bestrijding, die bedoeld is om schade door jachtwild buiten jachtgebied in te perken.

Bijzondere jacht - dus de jacht buiten de gewone openingstijden - is alleen toegelaten:

ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of in gebruik. Deze reden kan ingeroepen worden bij alle soorten jachtwild, maar niet bij de bejaagbare vogelsoorten;

ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; en

voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Bovendien mag er geen ándere bevredigende oplossing bestaan, én moet de betrokken soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden. Ook na de bijzondere jacht.

Deze voorschriften werden onlangs ingeschreven in het Jachtdecreet, zodat ze een stevige rechtsgrond kregen.

De Vlaamse regering hoefde enkel nog te bepalen op welke soorten er jacht mag worden gemaakt buiten de gewone openingstijden, en vanaf wanneer er opnieuw bijzondere bejaging mogelijk was.

Bijzonder bejaagbaar wild

Wat de soorten betreft, blijkt het om identiek dezelfde soorten jachtwild te gaan als onder het vroegere Jachtopeningsbesluit, en om identiek dezelfde bijzondere jachtopeningstijden. Namelijk:

Soort Gewone jacht Bijzondere jacht Wild zwijn 1/1 - 14/7 1/8 - 31/12 hele jaar door Edelhert Damhert Mouflon 1/10 - 31/12 1/1 - 30/9 Grauwe gans 15/8 - 30/9 15/7 - 14/8 1/10 - 31/1 Canadese gans 15/8 - 31/3 1/4 - 14/8 Wilde eend 15/8 - 31/1 15/7 - 14/8 Smient ? 15/10 - 14/11 (1) Kievit ? hele jaar door Houtduif 15/9 - 28-29/2 1/3 - 14/9 Konijn 15/8 - 28-29/2 1/3 - 14/8 Vos 15/10 - 28-29/2 15/5 - 14/10 (1) Voor zover de jachtrechthouder op de bejaagbare percelen schade kan aantonen aan andere landbouwteelten dan permanent grasland.

Vanaf 22 oktober

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos konden we al lezen dat de bijzondere jacht opnieuw mogelijk zou zijn vanaf 22 oktober 2015. Dat wordt nu bevestigd. Het nieuwe besluit werd op 21 oktober 2015 gepubliceerd en het treedt in werking op de dag na publicatie. Dat is op 22 oktober 2015.

Permanente jachtopeningstijden

Tot nu werd er om de 5 jaar een nieuw Jachtopeningsbesluit afgekondigd. De duur van het jachtseizoen en het aantal bejaagbare soorten zorgden om de 5 jaar voor verhitte discussies tussen jagers- en natuurverenigingen.

De regering maakt daar komaf mee: in het huidige Jachtopeningsbesluit, dat geldig was van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, wordt elke verwijzing naar die einddatum geschrapt. Zodat het besluit een permanent karakter krijgt, net als de andere 2 jachtuitvoeringsbesluiten: het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratiebesluit.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 (Jachtopeningsbesluit), BS 21 oktober 2015.