Elektronische communicatie binnen Justitie komt eraan (art. 3 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De wetgever legt de juridische basis voor een elektronisch communicatiesysteem binnen Justitie. Elke kennisgeving, mededeling of neerlegging zal via dit systeem moeten gebeuren. Het systeem zal voorlopig wel enkel maar toegankelijk zijn voor professionele gebruikers.

Het is de bedoeling dat de hoven en rechtbanken, het openbaar ministerie, de diensten die van de rechterlijke macht afhangen (inclusief griffies en parketsecretariaten) en de advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen met elkaar communiceren via het e-boxsysteem.

Een KB kan die professionele actoren of sommigen daarvan verplichten om het elektronisch communicatiesysteem te gebruiken. En er komen garanties dat het systeem voldoende effectief en vertrouwelijk is.

Van een volledige elektronische procedure is vooralsnog geen sprake, het gaat enkel om een elektronische communicatie. De communicatie via het e-boxsysteem zal gelijkstaan met een officiële kennisgeving. Wanneer bv. een kennisgeving per brief moet gebeuren aan een advocaat, zal de griffie het e-boxsysteem kunnen gebruiken.

Voorlopig zal het gebruik van het elektronisch communicatiesysteem beperkt zijn tot de professionele gebruikers. Rechtzoekenden zelf zijn nog uitgesloten. Minister Geens beklemtoont wel dat het e-boxsysteem op termijn ook toegankelijk zal zijn voor hen.

Wanneer artikel 3 van de wet van 19 oktober 2015 in werking treedt, staat nog niet vast. Het zal uiterlijk op 1 januari 2016 zijn. Maar een KB kan ook een vroegere datum vastleggen. Het systeem zal gradueel worden ingevoerd, per beroepscategorie.

Bron: Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 3 en 51 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (nieuw art. 32ter)