Informaticapremie voor apothekers

De federale overheid wil de uitrol van e-gezondheid in de apotheken stimuleren. Ze heeft daarom beslist om deze beroepsgroep een 'informaticapremie' toe te kennen van 400 euro per officina.

Om de premie te ontvangen moesten alle apotheken die door het Riziv geïnventariseerd zijn op 1 juli 2015 aan deze collectieve voorwaarden voldoen:

de controle van de verzekerbaarheid en de ontvangst van de betalingsverbintenis werd voor elke patiënt uitgevoerd via MyCarenet;

het gebruik van Recip-e is operationeel. Tenzij voor die datum een formeel akkoord is gesloten of de datum van de gemeenschappelijke uitrol van Recip-e met de artsen in de schoot van de vzw Recip-e en alle apothekers ten laatste op 31 december 2016 Recip-e gebruiken;

de toegang tot het register van de elektronische machtigingen ?Hoofdstuk IV? via MyCarenet en de registratie van het antwoord op de raadpleging in de tarificatiebestand gearchiveerd in de officina zijn operationeel.

De voorwaarden zijn intussen gecontroleerd. De Dienst voor geneeskundige verzorging moest ten laatste op 1 oktober 2015 aan de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen meedelen of de globale doelstellingen werden behaald.

De betaling van de verschuldigde bedragen aan de erkende tariferingdiensten was gepland vanaf 1 november. Zijn zorgen op hun beurt voor de betaling aan de bij hen aangesloten officinas.

Het KB van 12 oktober 2015 treedt in werking op 15 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 12 oktober 2015 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent om de uitrol van e-Gezondheid aan te moedigen, BS 5 november 2015.