200 dagen gelegenheidsarbeid in de horeca

Het aantal dagen waarop een werkgever in de horeca een beroep mag doen op gelegenheidswerknemers wordt opgetrokken van 100 tot 200 per jaar. Het werknemerscontingent blijft ongewijzigd: 50 dagen per jaar.

Het gaat om een aanpassing van artikel 31ter van het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet. In het bijhorend verslag aan de Koning benadrukt men de specificiteit van de horecasector.

Let op! Tijdens die specifieke dagen van gelegenheidsarbeid worden de sociale bijdragen berekend op basis van voordelige forfaits en blijven de sociale rechten van de werknemers behouden. Maar bij een overschrijding worden de bijdragen wel berekend op het reële loon.

1 juli 2015

Uit de instructies van de RSZ bleek al dat de uitbreiding van het contingent in werking getreden is op 1 juli 2015. En dat wordt nu bevestigd: het wijzigings-KB van 23 oktober 2015 treedt retroactief in werking op 1 juli 2015.

De aanpassing zorgt er volgens de RSZ voor dat ondernemingen recht hebben op 100 dagen tussen 1 januari en 30 juni 2015, en op 200 dagen tussen 1 januari en 31 december 2015.
Sinds 5 juni 2015 is het volgens de RSZ mogelijk om een Dimona in te dienen voor een tewerkstelling na de 100ste dag. Wie bij de aangifte een waarschuwing krijgt dat het werkgeverscontingent overschreden was, moet de aangifte annuleren en opnieuw indienen om gebruik te kunnen maken van de voordelige bijdrageregeling voor gelegenheidsarbeid.

Witte kassa

Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa - de zogenaamde 'witte kassa' - en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. Die lastenverlagingen bestaan uit:

een uitbreiding van het systeem van overuren;

de invoering van flexi-jobs; en

een aanpassing van de regeling voor het gelegenheidswerk.

Let op! De Raad van State heeft het KB vernietigd dat de invoering van de 'witte kassa' in de horeca regelt. Het gelijkheidsbeginsel werd geschonden. Vooral de '10%-regel' ligt onder vuur.

Er zou op korte termijn een nieuwe regeling komen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State. De gecontesteerde 10%-regel zal wellicht worden geschrapt. Dat impliceert waarschijnlijk dat alle horecazaken die maaltijden aanbieden in de toekomst onder het geregistreerde kassasysteem zullen vallen. Cafés die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder.

Maatregelen

1/ De verhoging van het contingent voor de werkgever van 100 tot 200 dagen gelegenheidsarbeid per jaar komt aan bod in een apart KB dat op 6 november verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

2/ De overuren en de flexi-jobs komen aan bod in een aparte wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Die wet is nog niet verschenen maar de tekst is wel al aangenomen in de plenaire vergadering.

Dankzij de flexi-jobs kan men op een voordelige manier bijverdienen in de horeca, op voorwaarde dat er sociale bijdragen worden betaald in een hoofdjob.
De maximumgrens van 143 overuren die niet moeten worden ingehaald in de horecasector wordt verhoogd tot 300 uren, en zelfs tot 360 uren voor de horecaondernemingen die gebruikmaken van de 'witte kassa'.

Bron: Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf, BS 6 november 2015

Zie ook:
Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.945 van 24 juni 2015, ?Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het werkgeverscontingent voor gelegenheidswerknemers in de horecasector?