België heeft nieuw Overlegcomité illegale wapenhandel

België heeft een nieuw ?Overlegcomité voor de strijd tegen de illegale wapenhandel?. Dat brengt alle betrokken overheden en administraties samen om informatie over de materie uit te wisselen, activiteiten rond illegale wapenhandel te coördineren, initiatieven voor te bereiden en adviezen op te stellen voor de bevoegde ministers en overheden. De oprichtingsakte is op 9 november in het Staatsblad verschenen.

Binnenkort volgt alvast de eerste vergadering. Daarop zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van

de federale wapendienst;

het College van procureurs-generaal;

het federaal parket;

de federale politie;

de lokale politie;

de douane;

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

de Proefbank voor vuurwapens;

de Economische inspectie;

de gewestelijke diensten bevoegd voor het afgeven van in-, uit- en doorvoer vergunningen en overbrenging van wapens;

de gouverneurs (een Franstalige vertegenwoordiger en een Nederlandstalige vertegenwoordiger); en

de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ook de ministers die bevoegd zijn voor deze administraties kunnen aan de vergaderingen deelnemen of zich erop laten vertegenwoordigen. Daarnaast kan het comité ook beslissen om deskundigen uit te nodigen.

De vergaderingen worden geleid door het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie dat als voorzitter optreedt. De dienst neemt ook het secretariaat waar.

Minstens 4 keer per jaar

Vergaderen doen de leden trouwens op verzoek van de bevoegde ministers of van de comitéleden zelf. En dat minstens 4 keer per jaar.

Lange aanloop

De oprichting van het ?Interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de illegale wapenproductie en ?handel' (IOBIW) zoals het comité voluit heet, was echter een werk van lange adem. Al meer dan 10 jaar wordt gedebatteerd over de oprichting van een vernieuwd comité dat alle administratieve en gerechtelijke diensten en overheden die betrokken zijn in de strijd tegen de illegale wapenhandel samenbrengt. Het vroegere comité dat in 1999 werd opgericht onder de vleugels van het Departement Buitenlandse Zaken, kwam immers niet meer samen sinds 2003. Het dossier kwam in een stroomversnelling na het schietincident het een illegaal oorlogswapen op de Place Saint-Lambert in Luik op 13 december 2011. De federale regering besloot een nieuw overlegorgaan te creëren conform de regionalisering van de internationale wapenhandel en de hervorming van het federaal parket.

Normaalgezien moest het ontwerp van KB hierover nog voor de verkiezingen in 2014 de ministerraad bereiken, maar het liep vertraging op. Ook het ontwerp was daardoor niet langer actueel. Eerder dit jaar kwam minister van Justitie, Koen Geens, daarom met een nieuw ontwerp, met het huidige KB als resultaat.

9 november 2015

Het KB van 29 oktober 2015 treedt in werking op 9 november, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot oprichting van een interfederaal overlegcomite ter bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel, BS 9 november 2015.

Zie ook
Schriftelijke vraag nr. 362 van de heer volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke van 21 mei 2015 (N.) aan de minister van Justitie, Koen Geens, Coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale wapenhandel (MV 3783), Bulletin nr. 39 Kamer van Volksvertegenwoordigers, 24 augustus 2015.