Inkomensgrenzen voor gepensioneerden in overheidssector die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Met een bericht in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015 heeft de FOD Sociale Zekerheid de nieuwe jaarbedragen bekendgemaakt voor de pensioenen van de overheidssector. Voor het zelfstandigenpensioen en het werknemerspensioen is dat nog niet officieel gebeurd.

Zoals bekend, werden de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen verder versoepeld op 1 januari 2015. Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Sindsdien wordt de sanctie bij overschrijding van de grensbedragen volledig proportioneel toegepast.

Met ingang van 1 januari 2016

De FOD Sociale Zekerheid verwijst naar verschillende bepalingen binnen de 'regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit'.

Het bericht bevat een overzichtstabel met bedragen die gelden vanaf 1 januari 2016, telkens met een verwijzing naar de bijhorende bepaling van de programmawet waarin de cumulatieregeling aan bod komt.
De aanpassing gebeurt in functie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester. De nieuwe bedragen zijn gelijk aan de basisbedragen, vermenigvuldigd met het nieuw indexcijfer (108,96) en gedeeld door de startindex (105,79).

Jaarbedragen bij cumulatie van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig vanaf 1 januari 2016)

  Voor 65 jaar Voor 65 jaar Na 65 jaar Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post (bruto beroepsinkomen)       Zonder kinderlast 7.797 18.154 22.521 Met kinderlast 11.696 22.693 27.394 Zelfstandige (netto beroepsinkomen)       Zonder kinderlast 6.238 14.523 18.017 Met kinderlast 9.357 18.154 21.916 (RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Bron: Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2016, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 6 november 2015

Zie ook:
? Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 5 maart 2015 (jaarbedragen 2015)
? Programmawet van 28 juni 2013, BS 1 juli 2013 (art. 75-102 PW)