Belastingaftrek voor pensioensparen: 'Crelan Pension Fund' erkend als pensioenspaarfonds

De minister van Financiën erkent 'Crelan Pension Fund' vanaf 12 november 2015 als pensioenfonds.

'Crelan Pension Fund' wordt beheerd door de beheersvennootschap BNP Paribas Investment Partners Belgium NV.

Voortaan komen de bedragen die in het kader van het pensioensparen worden toevertrouwd aan 'Crelan Pension Fund', in aanmerking voor een belastingvermindering (art. 145(1), 5° en art. 145(16), WIB 1992).

Pensioensparen geeft recht op een belastingvermindering voor langetermijnsparen. Een belastingplichtige kan aan pensioensparen doen via en spaarverzekering of via een (collectieve of individuele) spaarrekening.

Het WIB 1992 (art. 145(16)) verstaat onder collectieve spaarrekening: ?de delen van pensioenspaarfondsen die door de minister van Financiën onder de door de Koning bepaalde voorwaarden zijn erkend voor het vormen van spaartegoeden die beschikbaar worden bij leven of bij overlijden?. Die delen worden op naam ingeschreven bij een van de in artikel 145(15), eerste lid van het WIB 1992 vermelde instellingen en ondernemingen.

Wie aan pensioensparen doet, kan tot 940 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016) van zijn belastbaar inkomen aftrekken (art. 145(8), WIB 1992). Dat bedrag kan echter bij KB verhoogd worden tot maximum 1.510 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016). Elke echtgenoot heeft recht op de vermindering indien hij persoonlijk houder is van een spaarrekening of een spaarverzekering.

In werking

Het MB van 4 november 2015 treedt in werking op 12 november 2015.

Bron: Ministerieel besluit van 4 november 2015 tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen, BS 12 november 2015.