Nieuwe renovatiepremie geldt vanaf 1 december

Op 1 december 2015 komt het aanvraagformulier online waarmee u opnieuw een renovatiepremie kunt aanvragen. De grote lijnen van de nieuwe renovatiepremie verschenen zopas in het Belgisch Staatsblad.

Wij noteren 4 grote wijzigingen ten opzichte van het vorige regime. De premievrager kan zijn werken voortaan spreiden in de tijd: hij mag 2 aanvragen indienen binnen een termijn van 10 jaar. De renovatiewerken worden in 4 categorieën opgedeeld en het volstaat dat de bewoner of verhuurder minstens 2.500 investeert binnen één categorie om recht te hebben op de renovatiepremie. Anderzijds verdwijnt de verhoogde premie voor buitenschrijnwerk met een zeer hoge isolatiewaarde. En moeten de woningen vanaf 2017 minstens 30 jaar oud zijn.

Bewoner of verhuurder

De renovatiepremie kan aangevraagd worden door de 'bewoner' of de 'verhuurder' van de woning.

Beide begrippen worden overgenomen uit de vorige regeling, maar het begrip 'bewoner' wordt toch wat verfijnd. Dat is vanaf nu: de meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont, op grond van een zakelijk recht, en, eventueel de meerderjarige persoon met wie hij gehuwd is, of met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, met uitzondering van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner, als die ascendenten en descendenten geen zakelijk recht op de premiewoning hebben.

De 'verhuurder' is nog steeds de meerderjarige particulier die de premiewoning voor een termijn van ten minste 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Inkomensplafond

Net als vroeger wordt er alleen een renovatiepremie toegekend aan bewoners die een inkomen hebben dat niet hoger is dan: Bewoner Wettelijk maximum Geïndexeerd tot 31/12/2015 Geïndexeerd vanaf 01/01/2016 Alleenstaande 35.000 euro 40.460 euro 41.440 euro Gehuwd / Samenwonend 50.000 euro + 2.800 euro/PTL 58.050 euro + 3.260 euro/PTL 59.200 euro + 3.320 euro/PTL Alleenstaande met PTL 50.000 euro+ 2.800 euro/PTL vanaf de 2e PTL 58.050 euro + 3.260 euro/PTL vanaf de 2e PTL 59.200 euro + 3.320 euro/PTL vanaf de 2e PTL
PTL staat voor 'persoon ten laste'.

De wettelijke bedragen zijn nog steeds gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2006. Dat bedraagt 104,32, op basis 2004. De indexcijfers van oktober 2014 en oktober 2015 op basis 2004 bedragen respectievelijk 121,11 (10/2014) en 123,51 (10/2015). De bekomen bedragen worden afgerond naar het hogere 10-tal.

Maar er wordt vanaf nu gekeken naar het inkomen van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Vroeger telde het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde kalenderjaar voor de aanvraag.

Voor de verhuurder bestaat er geen inkomensplafond.

Enige woning

De nieuwe regeling heeft het steeds over de te renoveren 'premiewoning'. Dat is het onroerend goed, of het zelfstandig deel ervan, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, en waarop de aanvraag betrekking heeft. Met uitsluiting van de kamerwoningen (art. 2, §1, eerste lid, 10°bis VWC). Dus met uitsluiting van de studentenkamers of woningen voor seizoenarbeiders.

Net als vroeger mag de bewoner - naast zijn premiewoning - geen andere woning volledig in eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, en mag hij ook geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik gehad hebben in de 3 jaar voor de aanvraagdatum.

Op die regel bestaan er nog maar 3 uitzonderingen, o.m. in geval van onbewoonbaarverklaring of wanneer de premievrager verhuist om zijn intrek te nemen in de premiewoning. De uitzondering voor woningen die het voorwerp uitmaken van een onteigeningsbesluit, is weggevallen.

Voor de verhuurder geldt er geen eigendomsvoorwaarde.

Minstens 25 of 30 jaar oud

De premiewoning of het gebouw dat geheel of gedeeltelijk wordt herbestemd tot premiewoning, moet nog altijd minstens 25 jaar oud zijn en moet in het Vlaams gewest liggen.

Nieuw is dat de ouderdomsgrens vanaf 1 januari 2017 wordt opgetrokken naar 30 jaar.

Maximaal in aanmerking komend bedrag

Tot nu werden de investeringskosten die in aanmerking kwamen voor de berekening van de premie beperkt tot 15.000 euro voor respectievelijk de funderingen en de muren, de daken, en het buitenschrijnwerk, en tot 3.750 euro voor het vervangen van een binnentrap. Die maxima vallen weg.

De maxima voor de technische installaties blijven wel behouden:

max. 3.750 euro voor de elektriciteit;

max. 3.750 euro voor het sanitair; en

max. 7.500 euro voor de centrale verwarming.

Minimaal investeringsbedrag per categorie

Vanaf nu worden de werken opgedeeld in 4 categorieën. Namelijk werken aan:

het karkas van de woning: de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;

het dak;

het buitenschrijnwerk; en

de technische installaties.

Er volgt nog een ministerieel besluit met een gedetailleerde lijst van de werken per categorie.

Om recht te hebben op de vorige renovatiepremie moest de totale kostprijs van de werken minstens 10.000 euro bedragen.
Vanaf nu wordt er een drempel ingevoerd van 2.500 euro voor elk van de 4 categorieën van werken.

De premie zelf blijft onveranderd. Dat is: 20% van de kostprijs van de in aanmerking komende kosten, zonder btw.
Of 30%, voor een verhuurder of een bewoner met een beperkt inkomen. Een bewoner met een beperkt inkomen is een bewoner met een inkomen van maximum 25.000 euro, te verhogen met 1.300 euro per persoon ten laste (wettelijke bedragen). Geïndexeerd is dat in 2015, 29.030 euro, plus 1.510 euro per PTL. Of, in 2016, 29.600 euro, plus 1.540 euro/PTL.

Dat alles betekent dat een premievrager sneller in aanmerking komt voor een renovatiepremie, maar ook dat de premiebedragen lager zullen zijn.
Wie onder de vroegere regeling bijvoorbeeld 12.000 euro investeerde - 9.000 euro aan fundamenten en muren, 2.000 euro aan buitenschrijnwerk, en 1.000 euro aan elektriciteit - kwam boven de investeringsdrempel van 10.000 euro uit en had recht op een renovatiepremie van 2.400 euro.
Wie dat nu doet, verliest het recht op de premie in de categorieën buitenschrijnwerk en technische installaties omdat hij onder de drempel van 2.500 euro blijft, en heeft nog slechts recht op een premie van 1.800 euro.

Maar wie onder de vroegere regeling 6.000 euro investeerde in muren, had geen recht op een renovatiepremie, omdat hij de investeringsdrempel van 10.000 euro niet haalde, terwijl hij onder de huidige regeling een premie van 1.200 euro krijgt, omdat hij meer dan 2.500 euro investeert binnen de categorie karkas.

Maximumbedrag van de premie

Zoals gezegd, bedraagt ook de nieuwe premie 20% of 30% van de in aanmerking komende kosten. De premie wordt afgerond op het hogere 10-tal.

De verhoging met 10% voor buitenschrijnwerk met een strenge Ug-waarde van max. 1,7 W/m²K of een Uw-waarde van max. 0,9 W/m²K, verdwijnt.
Uw staat voor de warmtedoorgangscoëfficiënt van het hele raam, Ug, voor die van het glas.

Onder het oude regime kon het uit te betalen bedrag ten hoogste 10.000 euro bedragen.

Onder het nieuwe regime bedraagt de premie echter ten hoogste 2.500 euro per categorie, voor wie recht heeft op een tussenkomst van 20%, en ten hoogste 3.333 euro per categorie, voor wie recht heeft op een tussenkomst van 30%.
Het globale maximum van 10.000 euro voor de 4 categorieën samen, blijft behouden.

Maximum 2 categorieën per premieaanvraag

Wie renoveert, kan vanaf nu wel 2 premieaanvragen indienen. De 2e premieaanvraag moet ten vroegste 1 jaar, en ten laatste 2 jaar na de 1e premieaanvraag ingediend worden. De premievrager kan zijn werken dus enigszins spreiden in de tijd.

Anderzijds kan de premieaanvraag van een bewoner maar op 2 categorieën van werken slaan. Wie een totaalrenovatie doorvoert, zal dus altijd 2 premieaanvragen moeten indienen.
Per categorie kan de bewoner maar één keer een premie aanvragen.

De verhuurder daarentegen kan nog altijd een aanvraag voor de 4 categorieën samen indienen. Hij kan echter geen premieaanvraag meer indienen in de 3 laatste jaren van zijn verhuurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor.

Over 10 jaar

Eenzelfde bewoner kan voor eenzelfde woning maar opnieuw een premieaanvraag indienen na verloop van 10 jaar na indiening van de eerdere premieaanvraag die recht gaf op uitbetaling. Indien hij zijn premieaanvraag opsplitste, begint de termijn te lopen vanaf de datum van indiening van de eerste van beide premieaanvragen.

Geen cumul met verbeteringspremie

Verbeteringspremies voor dezelfde woning worden nog steeds in mindering gebracht van de uit te betalen renovatiepremie. Vroeger ging men daarvoor 3 jaar terug. Nu worden alle verbeteringspremies in mindering gebracht die gedurende de laatste 10 jaar werden aangevraagd.

Behandeling van de aanvraag

De premieaanvraag wordt ingediend bij het agentschap Wonen-Vlaanderen, met een modelformulier, na de beëindiging van de werken. Het modelformulier wordt, volgens eigen informatie van het agentschap, op 1 december aanstaande online gezet.

Het agentschap bezorgt de aanvrager binnen de maand na zijn aanvraag een ontvangstmelding met het verloop van de verdere procedure. Dat gebeurt per brief of per mail.

Wonen-Vlaanderen zal de aanvrager bijvoorbeeld binnen de 8 maanden een overzicht bezorgen van alle facturen die het agentschap in aanmerking zal nemen voor het berekenen van de premie. De aanvrager heeft dan de mogelijkheid om de weigering van bepaalde facturen aan te vechten.

Renovatiecontracten van vóór december 2014

Sinds 30 november 2014 worden er geen renovatiepremies-oude-stijl meer uitbetaald. Voor al wie kan bewijzen dat hij vóór 1 december 2014 al een aannemingsovereenkomst voor renovatie had gesloten of dat hij al bouwmaterialen had besteld voor het uitvoeren van renovatiewerken, komt er - eindelijk - een overgangsregeling. Deze personen kunnen tot en met 31 januari 2016 alsnog een dossier indienen om een renovatiepremie te krijgen, volgens de voorwaarden van het oude regime.

In werking op: 1 december 2015.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning, BS 12 november 2015.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning, BS 21 maart 2007 (Renovatiepremiebesluit van 2007).