Kleine correcties op grensoverschrijdend vervoer van afval

De Europese Commissie voert 2 kleine wijzigingen door in de Europese Afvaltransportverordening, die het grensoverschrijdend vervoer van afval regelt.

Vooreerst past zij het kennisgevings- en vervoersdocument aan, door in Rubriek IV met 'Specifieke instructies voor het invullen van het kennisgevingsdocument' te verwijzen naar de gevarencodes van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, in plaats van naar de oude Afvalstoffenrichtlijn van 1991.

Vervolgens neemt zij de meest recente versie van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) op in de lijst van afvalstoffen waarvan de uitvoer verboden is naar landen die niet onder het Oeso-besluit op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen vallen.

Hoewel beide aanpassingen pas op 11 november in het Publicatieblad verschenen, hebben ze allebei uitwerking met terugwerkende kracht. Namelijk op 1 juni 2015, toen de CLP-verordening op de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels volledig uitwerking kreeg.

In werking op: 1 juni 2015.

Bron: Verordening (EU) 2015/2002 van de Commissie van 10 november 2015 tot wijziging van de bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (Afvaltransportverordening), Pb.L. 11 november 2015, afl. 294.