Opschorting van inschakelingsuitkeringen gelijkgesteld met 'gecontroleerde werkloosheid'

Het recht op inschakelingsuitkeringen kan worden opgeschort in het kader van de activeringsprocedure bij het zoeken naar werk. Zo'n periode van opschorting kan gedurende 6 maanden gelijkgesteld worden met een periode van 'gecontroleerde werkloosheid'.

Werknemers in gecontroleerde werkloosheid worden binnen de ziekteverzekering onder bepaalde voorwaarden beschouwd als rechthebbenden op geneeskundige verstrekkingen. Ook werklozen kunnen immers een ziekte-uitkering krijgen, onder dezelfde regeling als werknemers. De dagen van gecontroleerde werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.

'Gecontroleerde werkloosheid' staat hier voor:

elke werkloosheidsdag dat de werknemer zijn verplichtingen inzake werklozencontrole heeft vervuld of daarvan regelmatig was vrijgesteld;

en waarvoor in uitvoering van de werkloosheidsregels bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering werd uitbetaald. In de bijhorende uitvoeringsbepalingen vinden we een lijst met situaties van gecontroleerde werkloosheid.

Zo heeft men het over de situatie waarin het recht op een werkloosheidsuitkering voor een beperkte duur werd ontzegd omdat de werkloze voor zijn wedertewerkstelling voorwaarden stelt die niet gerechtvaardigd zijn, of omdat de werkloze niet voldoende inspanningen heeft geleverd om zich te integreren in de arbeidsmarkt.

Nieuw is hier de verwijzing naar artikel 59quater/3. Die wordt nu retroactief ingelast met ingang van 1 januari 2013. Het gaat hier om de definitieve evaluatie van de inspanningen die de jongere heeft geleverd om zich in te schakelen op de arbeidsmarkt.

Let op! Het wijzigings-KB van 23 oktober 2015 bepaalt uitdrukkelijk dat in dat geval de duur van de gelijkstelling beperkt is tot een tijdvak van 6 maanden.

Het gaat hier om een maatregel uit de werkloosheidsverzekering voor jonge werklozen, zo blijkt ook uit het verslag bij het wijzigings-KB.
De inschakelingsuitkering is gekoppeld aan het actief naar werk zoeken. Er loopt een opvolgingsprocedure om het zoekgedrag van de jongeren te evalueren. Die procedure start met een informatiebrief van de RVA. Het zoekgedrag wordt vervolgens geëvalueerd bij individuele gesprekken.

Bron: Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 tot wijziging, wat het begrip gecontroleerde werkloosheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 16 november 2015

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 (artikel 246, eerste lid van het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen)