Onder welke voorwaarden bezorgt politie informatie aan Interpol?

De federale wetgever heeft de voorwaarden op papier gezet waaronder de Belgische politiediensten persoonsgegevens en informatie aan Interpol bezorgen. De regels komen er in uitvoering van de Wet Politioneel Informatiebeheer van 18 maart 2014. Die wet zorgt voor de nodige transparantie in de manier waarop politionele informatie wordt verzameld, verwerkt, bewaard en geraadpleegd.

Alleen via Nationaal Invalspunt

De Belgische politiediensten bezorgen persoonsgegevens en politionele informatie alleen via het Nationaal Invalspunt (NIP) aan Interpol. Dat geldt ook voor mededelingen aan de leden van Interpol (bijvoorbeeld collega politiediensten), en het Interpol Informatiesysteem (geheel van gegevensbanken beheerd door het Secretariaat-generaal).

Er bestaan geen uitzonderingen op deze algemene regel. Dit garandeert dat de communicatie steeds verloopt via de globale, beveiligde I-24/7-dienst van Interpol die het Secretariaat-generaal van Interpol verbindt met de 190 nationale centrale bureaus.

Voor welbepaald en expliciet doel

De politie mag de gegevens alleen doorgeven voor 'een welbepaald en expliciet doel'. Die doelen zijn omschreven in het Interpolreglement over de gegevensverwerking. Informatie doorspelen kan bijvoorbeeld voor de uitvoering van opdrachten van gerechtelijke politie (terugvinden van een gezocht persoon, lokaliseren van een voorwerp dat van belang is voor de politie, verkrijgen van informatie met betrekking tot een strafonderzoek) of opdrachten van bestuurlijke politie (doorgeven van informatie in het kader van het beheer van grote evenementen, identificatie van een lichaam).

De mededeling moet ook stroken met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie uit de Wet op het Politieambt.

Traceerbaarheid

De communicatie moet traceerbaar zijn om controle achteraf mogelijk te maken. Iedere mededeling wordt daarom geregistreerd en gedurende minstens 10 jaar bewaard.

Voorafgaande evaluatie

Elke mededeling van persoonsgegevens en informatie aan Interpol, haar leden of haar Informatiesysteem moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan een evaluatie.

Deze evaluatie is er in eerste instantie op gericht om diegene die het verzoek heeft ontvangen te helpen om de context te beoordelen en het belang van de mededeling in te schatten. Bovendien wordt gekeken of de gegevens juist en ter zake zijn en niet overmatig of bijgewerkt ten opzichte van het doel, de gebruiksvoorwaarden en de 'vertrouwelijkheidsgraad' (risico's bij verspreiding van de informatie). Verder wordt onder meer nog de keuze van de bestemmeling(en) afgewogen ten opzichte van de noodzaak om kennis te nemen van de betrokken informatie.

Gegevens getuigen en slachtoffers

Wanneer persoonsgegevens van getuigen of slachtoffers van een strafbaar feit worden doorgegeven, moet het Nationaal Invalspunt erover waken dat deze gegevens op geen enkele manier kunnen worden verward met de gegevens over de betrokken verdachte, beschuldigde of veroordeelde personen.

Bij dit soort mededelingen moet het NIP ook preciseren dat de registratie ervan onderworpen is aan volgende voorwaarden:

de gegevens met betrekking tot slachtoffers of getuigen mogen slechts geregistreerd worden in de context van de feiten waarbij deze personen slachtoffer of getuige zijn. Ze mogen niet gebruikt worden in verband met andere feiten;

ten aanzien van slachtoffers en getuigen mag geen enkele dwangmaatregel genomen worden.

Seiningen bij Interpol

Tot slot bepaalt het KB nog de regels voor 'signaleringen' aan Interpol. Dat kan alleen wanneer er voorafgaandelijk een maatregel op nationaal niveau werd bevolen.

Het verzoek tot het nemen van een maatregel met betrekking tot een persoon op internationaal niveau (vb. aanhouden, identificeren) kan dus alleen omdat het op nationaal niveau gepast, pertinent en niet-disproportioneel is en dat een maatregel werd genomen op basis van een beslissing van de bevoegde overheden van bestuurlijke of gerechtelijk politie of op basis van het bestaan van antecedenten van bestuurlijke of gerechtelijke politie.

Een signalering aan Interpol heeft een geldigheidsduur van 5 jaar die kan hernieuwd worden mits gerechtelijke opvolging van het dossier en rekening houdend met de verjaring. Het verzoek moet trouwens onmiddellijk worden bijgewerkt wanneer de maatregel niet meer uitgevoerd dient te worden of dat de bedoelde finaliteit wordt verondersteld te zijn bereikt.

30 november 2015

Het KB van 30 oktober 2015 treedt in werking op 30 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol, BS 20 november 2015.

Zie ook
Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015.
Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015.
Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015.
Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, BS 28 maart 2014.