Tien risicogemeenten krijgen eenmalige toelage voor antiradicaliseringprojecten

Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers en Vilvoorde kunnen opnieuw rekenen op extra financiële steun in de strijd tegen radicalisering. De federale overheid maakt in totaal 1 miljoen euro vrij voor de uitbouw van preventieprojecten in deze risicogemeenten.

Het gaat om een eenmalige toelage, toegekend onder specifieke voorwaarden. Ze maakt deel uit van de reeks maatregelen op vlak van veiligheid die de federale ministerraad op 23 oktober heeft goedgekeurd.

Protocolakkoord

De steden en gemeenten die interesse hebben, moeten dit schriftelijk laten weten aan de FOD Binnenlandse Zaken vóór 30 november. Bedoeling is dat ieder van hen een protocolakkoord afsluit over de toekenning van de toelage en de besteding ervan.

Dat akkoord wordt afgesloten op basis van een inhoudelijk dossier dat de gemeenten vóór 7 december moeten indienen. Het dossier beschrijft

de bewezen en momenteel aanwezige expertise in de materie;

de mate van bovenlokale samenwerking binnenin de huidige en toekomstige activiteiten met betrekking tot de materie. Hier wordt vooral gefocust op de manier waarop specifiek aangestelde ambtenaren hieraan invulling geven én aan de uitbouw van een Lokale Taskforce (LTF) waarbij expertise wordt geclusterd doorheen een netwerk van naburige steden en/of gemeenten;

de mate waarin relevante projecten proactief worden uitgedragen naar andere steden en gemeenten. En dat ongeacht of deze steden en gemeenten met de problematiek geconfronteerd worden of waar ze geografisch gesitueerd zijn;

het geraamde budget voor de uitbouw van relevante projecten het komende jaar. Zowel wat betreft materiële kosten als geleverde prestaties; en

de oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) waar informatie-uitwisseling tussen de sociale en preventiediensten, de LTF en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvinden.

Viermaandelijks overleg

Alle steden en gemeenten die een protocolakkoord afsluiten, komen elke vier maanden samen om te overleggen en ervaringen uit te wisselen. Binnenlandse Zaken zal die vergaderingen mee opzetten, maar de inhoud wordt bepaald door de betrokken steden en gemeenten.

De vergaderingen dienen ook als evaluatiemoment. De steden en gemeenten stellen hiervoor een evaluatierapport op bij wijze van 'voortgangsrapportage'.

1 miljoen

De federale overheid maakt in totaal 1 miljoen euro vrij. Dat bedrag wordt verdeeld onder de 10 risicogemeenten op basis van een aantal parameters; onder meer het aantal teruggekeerde foreign terrorist fighters, de bestaande expertise en goede praktijken en de grootstedelijke en geografische context. Die oefening heeft tot volgende budgetverdeling geleid:

Anderlecht: 75.000 euro;

Antwerpen: 150.000 euro;

Brussel: 75.000 euro;

Luik: 50.000 euro;

Maaseik: 75.000 euro;

Mechelen: 100.000 euro;

Schaarbeek: 100.000 euro;

Sint-Jans-Molenbeek: 150.000 euro;

Verviers: 100.000 euro; en

Vilvoorde: 125.000 euro.

De steden en gemeenten kunnen dit geld gebruiken om de materiële kosten van de projecten of de geleverde prestaties te financieren. Recurrente of terugkerende personeelsuitgaven komen niet in aanmerking.

Alle uitgaven moeten worden gebundeld in een financieel dossier dat door de FOD Binnenlandse Zaken kan worden opgevraagd. Wanneer bepaalde doelstellingen uit het protocolakkoord niet worden bereikt of afspraken niet worden nageleefd, dan moet de toelage volledige of gedeeltelijk worden teruggestort. Budget dat op het einde van de overeenkomst niet wordt ingezet, wordt door de FOD teruggevorderd.

Coördinator/evaluator

De FOD Binnenlandse Zaken duidt een Franstalige en een Nederlandstalige federale coördinator/evaluator aan voor één jaar. Die kijkt toe op de uitvoering van de doelstellingen die werden afgesloten in de verschillende protocolakkoorden. Hij kan op vraag van de stad of gemeente of op eigen initiatief toezien op de uitvoering van bepaalde activiteiten. In de eerste plaats om de stad of gemeente te ondersteunen in de opstart, uitvoering of evaluatie ervan.

Bovenop eerdere toelagen

De huidige toelage komt bovenop de middelen die de 10 risicogemeenten krijgen op basis van het KB van 20 oktober 2015 over de veiligheids- en preventietoelage voor de 29 gemeenten die vroeger, in het kader van het lokale beleid voor veiligheids- en criminaliteitspreventie, een veiligheids- en samenlevingscontract hadden. Dat besluit kent Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers en Vilvoorde elk 60.000 euro toe voor de preventie van gewelddadige radicalisering.

Oproep tot informatie-uitwisseling

De federale regering benadrukt de nood aan informatie-uitwisseling. De 10 betrokken risicogemeenten worden opgeroepen om hun kennis en expertise te blijven delen met andere steden en gemeenten.

23 november

Het KB van 9 november 2015 treedt in werking op 23 november, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 9 november 2015 betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, BS 23 november 2015.