Taksen op octrooien en beschermingscertificaten vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 wijzigen de tarieven van de taksen en bijkomende taksen op uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen die verschuldigd zijn in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Er worden ook een aantal taksen afgeschaft op 1 januari 2016. De nieuwe tarieven staan in een KB van 9 november 2015.

Taksen en bijkomende taksen vanaf 1 januari 2016

Te innen taksen Tot en met 31 december 2015(bedrag in euro) Vanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro) Indiening van een octrooiaanvraag 50 50 Toeslag voor het te laat betalen van een indieningstaks 25 25 Opeising van het voorrangsrecht 12 0 Herstel van het voorrangsrecht 50 350 Verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang 50 50 Opzoekingstaks 300 300 Indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type 6 0 Indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) 200 200 Indiening van een aanvraag voor verlenging van de duur van een certificaat 200 200 Regularisatie van een octrooiaanvraag, van een aanvraag voor een certificaat of van een aanvraag voor de verlenging van de duur van een certificaat 12 30 Verbeteren van taalfouten of fouten van overschrijving van een octrooiaanvraag per verbeterde of vervangen bladzijde 12 12 Herstel in de rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de DIE niet in acht genomen werd 350 350 Kennisgeving van de totale of gedeeltelijke overdracht of van de totale of gedeeltelijke overgang van een aanvraag, een octrooi of van een certificaat 12 0 Kennisgeving van de verklaring inzake het verlenen van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 12 0 Kennisgeving van de wijziging van de verklaring inzake het verlenen van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 12 0 Kennisgeving van de overdracht van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 12 0 Kennisgeving van het vruchtgebruik of van de inpandgeving van een aanvraag, een octrooi of een certificaat 12 0

Vanaf 1 januari 2016 worden dus volgende taksen afgeschaft:

de taksen voor de kennisgeving van een overdracht, een overgang of een verlening van een licentie op een octrooiaanvraag, een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat (12 euro elk);

de taks voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type (6 euro), en

de taks voor de opeising van een voorrangsrecht (12 euro per opgeëist voorrangsrecht).

Deze taksen worden afgeschaft omdat de kost voor de verwerking van de betaling van deze taksen hoger ligt dan hetgeen deze taksen opbrengen.

Twee corrigerende taksen worden op 1 januari 2016 verhoogd, nl.:

de regularisatietaks, die stijgt van 12 euro tot 30 euro, met de bedoeling om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier in te dienen bij de DIE, en

de taks voor een herstel van een voorrangsrecht, die verhoogd wordt van 50 euro tot 350 euro. Dit eveneens om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier in te dienen bij de DIE, en om de taks gelijk te stellen aan de taks die verschuldigd is voor een herstel in rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de DIE niet in acht werd genomen.

Jaartaksen en toeslagen

De jaarlijkse instandhoudingstaksen voor de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten en de toeslagen voor laattijdige betaling van de jaartaksen worden verhoogd met 10%. Te innen taksen voor uitvindingsoctrooien Vanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro) Derde jaartaks 40 Vierde jaartaks 55 Vijfde jaartaks 75 Zesde jaartaks 95 Zevende jaartaks 110 Achtste jaartaks 135 Negende jaartaks 165 Tiende jaartaks 185 Elfde jaartaks 215 Twaalfde jaartaks 240 Dertiende jaartaks 275 Veertiende jaartaks 320 Vijftiende jaartaks 360 Zestiende jaartaks 400 Zeventiende jaartaks 450 Achttiende jaartaks 500 Negentiende jaartaks 555 Twintigste jaartaks 600 Toeslag bij te late betaling van de derde tot de tiende jaartaks 85 Toeslag bij te late betaling van de elfde tot de twintigste jaartaks 230
De jaarlijkse instandhoudingstaks voor de octrooien wordt jaarlijks gekweten van het 3de jaar te rekenen van de indiening van de octrooiaanvraag.

Te innen taksen voor aanvullende beschermingscertificaten Vanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro) Eerste jaartaks 650 Tweede jaartaks 700 Derde jaartaks 750 Vierde jaartaks 800 Vijfde jaartaks 850 Toeslag bij te late betaling van de eerste tot de vijfde jaartaks 250

In werking

Het KB van 9 november 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Het KB heft vanaf 1 januari 2016 ook nog enkele bepalingen op in:

de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien;

de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en

de wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

Bron: Koninklijk Besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 25 november 2015.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, BS 23 december 1986; err., BS 22_januari 1987.