Flexi-jobs in de horeca (art. 2-12 en art. 36-38 DB Sociaal)

Het plan van aanpak voor de horeca voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa - de zogenaamde 'witte kassa' - en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. De invoering van flexi-jobs is één van die maatregelen.

De wetgever introduceert daartoe nieuwe begrippen, zoals:

de flexi-job met het bijhorend flexiloon; en

de flexi-jobwerknemer die tewerkgesteld is met een flexi-jobarbeidsovereenkomst in het kader van een raamovereenkomst.

Wordt gelijkgesteld met een flexi-jobarbeidsovereenkomst: de overeenkomst die onder dezelfde voorwaarden wordt gesloten tussen een uitzendkantoor en een uitzendkracht, op voorwaarde dat de activiteit van de gebruiker ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Minimaal gelijk aan 4/5

Een tewerkstelling in een flexi-job is enkel mogelijk wanneer de werknemer bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is aan 4/5 van een voltijdse job van een referentiepersoon voor de sector waarin de 4/5-tewerkstelling wordt gepresteerd, gedurende het referentiekwartaal T-3. Dat is het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling plaatsvindt.

Dit betekent dat een tewerkstelling met een flexi-job altijd op kwartaalbasis gebeurt. Elk kwartaal opnieuw beoordeelt men of een bepaalde werknemer onder dit specifiek stelsel kan werken.
Bovendien gelden er ook beperkende voorwaarden voor de tewerkstelling in kwartaal T zelf. De werknemer in kwestie mag zich bijvoorbeeld niet bevinden in een opzeggingstermijn. De wetgever bepaalt uitdrukkelijk welke periodes worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van de 4/5-tewerkstelling en welke prestaties niet in aanmerking komen voor de berekening van de geleverde arbeidsprestaties.

Het al dan niet voldoen aan de voorwaarde van de 4/5-tewerkstelling op het moment T-3 wordt gecontroleerd op het moment van het verrichten van de Dimona-aangifte.
Bij een mondelinge overeenkomst gebruikt men een dag-Dimona. Bij een schriftelijke overeenkomst is dat een gewone Dimona. Indien de periode van de overeenkomst meerdere kwartalen overlapt, is een Dimona per kwartaal vereist.
Naast de Dimona-aangifte dienen de prestaties zelf te worden geregistreerd in de gecertificeerde kassa of via het alternatieve registratiesysteem van de RSZ, op basis van de Dimona.

Let op! De gemiddelde wekelijkse werkduur, met inbegrip van de overuren, mag niet meer dan 48 uren bedragen, per referentieperiode van 4 maanden. Die regel is ingevoerd door richtlijn 2003/88 die een paar aspecten regelt van de organisatie van de arbeidstijd, en die wordt gerespecteerd door de wetgever.

Flexiloon

Dankzij de flexi-jobs kan men op een voordelige manier bijverdienen in de horeca, op voorwaarde dat er sociale bijdragen worden betaald in een hoofdjob. De wetgever zorgt voor een vrijstelling van belastingen en een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 25%.

Het flexiloon dat bij zo'n flexi-job hoort, wordt vastgelegd in een raamovereenkomst en bedraagt minimaal 8,82 euro (te indexen) per uur.

Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67% van het flexiloon. Het wordt samen met het flexiloon uitbetaald aan de werknemer. Het uit te betalen loon - flexiloon en flexivakantiegeld samen - bedraagt dus minimum 9,50 euro per uur.

Flexi-jobarbeidsovereenkomst

Men maakt een onderscheid tussen de raamovereenkomst en de eigenlijke flexi-jobarbeidsovereenkomst:

1/ De werknemer en de werkgever sluiten voor de aanvang van de eerste tewerkstelling een raamovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Met minimum een reeks vermeldingen, zoals een omschrijving van de functie en de identiteit van de partijen. Uit deze overeenkomst blijkt de bedoeling van de partijen om toepassing te maken van de flexi-jobarbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst die binnen dat kader wordt gesloten, is dus een 'flexi-jobarbeidsovereenkomst'.

De raamovereenkomst is zelf geen arbeidsovereenkomst. Ze houdt geen verbintenis in om één of meerdere arbeidsovereenkomsten te sluiten.
De overeenkomst is enkel het kader voor de arbeidsovereenkomsten. De beëindiging van een flexi-jobarbeidsovereenkomst heeft dan ook geen gevolgen voor het voortbestaan van de raamovereenkomst. Een werknemer kan ook met verschillende werkgevers een raamovereenkomst sluiten.

Voor een uitzendkracht moet men geen raamovereenkomst opstellen. Dat is logisch want er moet al een overeenkomst worden gesloten tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht waaruit de bedoeling blijkt om een arbeidsovereenkomst te sluiten. De vaste vermeldingen moeten wel worden opgenomen in die overeenkomst. Anders is het niet mogelijk om een flexi-jobarbeidsovereenkomst te sluiten.

De raamovereenkomst moet op papier staan om een ?oproepsysteem? te vermijden, waarbij men met een flexi-jobwerknemer zo maar contact kan opnemen om te komen werken. De raamovereenkomst bepaalt immers de voorwaarden waaronder de werknemer kan gevraagd worden om te komen werken. De werknemer kan steeds weigeren.

Let op! Wanneer er geen raamovereenkomst werd gesloten of wanneer deze overeenkomst niet de verplichte vermeldingen bevat, kan er geen sprake zijn van een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Dit betekent dan ook dat in dat geval de hieraan verbonden specifieke bepalingen niet van toepassing zijn.

2/ De flexi-jobarbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. De arbeidsovereenkomstenwet is van toepassing op deze overeenkomsten, tenzij de wetgever bijzondere regels vastlegt. De flexi-jobarbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling worden gesloten.

Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, laat de aard van de arbeid verricht in het kader van de flexi-job toe om af te wijken van het verbod van het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Bij variabele uurroosters kan men werken buiten het kader van de uurroosters die opgenomen zijn in het arbeidsreglement. De regels inzake bekendmaking zijn niet van toepassing.

Let op! De werkgever moet de raamovereenkomst en de flexi-jobarbeidsovereenkomst bijhouden op de plaats van de tewerkstelling van de flexi-jobwerknemer. Op die manier is controle van de inspectiediensten mogelijk.

In werking

De wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken is op 26 november in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het hoofdstuk dat de horeca behandelt, treedt globaal genomen in werking op 1 december 2015. De Koning krijgt de bevoegdheid om een en ander nog verder uit te werken.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken BS 26 november 2015 (art. 2-12 en art. 36-38 DB Sociaal)