Statuut van de flexi-jobwerknemer (art. 13-28 en art. 36-38 DB Sociaal)

Dankzij de flexi-jobs kan men op een voordelige manier bijverdienen in de horeca, op voorwaarde dat er sociale bijdragen worden betaald in een hoofdjob. De wetgever zorgt voor een vrijstelling van belastingen en een bijzondere socialezekerheidsbijdrage.

Het flexiloon dat bij zo'n flexi-job hoort, wordt vastgelegd in een raamovereenkomst en bedraagt minimaal 8,82 euro (te indexen) per uur. Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67% van het flexiloon. Het wordt samen met het flexiloon uitbetaald aan de werknemer. Het uit te betalen loon - flexiloon en flexivakantiegeld samen - bedraagt dus minimum 9,50 euro per uur.

Men maakt een onderscheid tussen de raamovereenkomst en de eigenlijke flexi-jobarbeidsovereenkomst.

Het statuut van de flexi-jobwerknemer ziet er als volgt uit:

1/ De flexi-jobwerknemers en de werkgevers die door een flexi-jobarbeidsovereenkomst verbonden zijn, worden onderworpen aan de RSZ-wet van 27 juni 1969.

2/ Het flexiloon, het flexivakantiegeld en de nettovergoedingen voor de overuren in de horeca zijn uitgesloten uit het loonbegrip.

3/ De werkgever is een bijzondere bijdrage van 25% verschuldigd op het flexiloon én het flexivakantiegeld. De opbrengst gaat naar de RSZ en de bijdrage is voor de werkgever aftrekbaar als beroepskost.

De betaling gebeurt binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. De bepalingen van het algemene stelsel van de sociale zekerheid van werknemers zijn van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van de burgerlijke sancties en de strafbepalingen.

4/ Bij de omschrijving van het gemiddeld dagloon voor flexi-jobs verwijst men naar de omschrijving van het flexiloon, namelijk: het nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job.

5/ De overuren in de horeca worden in aanmerking genomen voor de sector verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. En de arbeidsprestaties die worden verricht in het kader van een flexi-job worden voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering als arbeidsprestaties in aanmerking genomen.

6/ De flexi-jobwerknemers worden voor de toepassing van de pensioenwetgeving gelijkgesteld met werknemers, en de vergoedingen in het kader van de flexi-job worden in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen. De wetgever voorziet in de wet op de jaarlijkse vakantie ook in een jaarlijkse vakantieregeling voor flexi-jobwerknemers.

7/ De flexi-jobwerknemers moeten aangemeld worden via Dimona. Het gaat om de klassieke gegevens, zoals het identificatienummer van de werkgever en de datum van indienst- en uitdiensttreding, aangevuld met de hoedanigheid van flexi-jobwerknemer.
Bij mondelinge arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur moet men dag-Dimona's uitvoeren.

8/ De werkgever moet gebruikmaken van een systeem dat voor iedere afzonderlijke flexi-jobwerknemer het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt. Een en ander wordt later verder uitgewerkt bij KB.

Deze verplichting vervalt indien de werkgever zijn werknemers registreert via het geregistreerde kassasysteem of via een alternatief systeem van dagelijkse aanwezigheidsregistratie, dat ter beschikking wordt gesteld bij de RSZ en dat dezelfde garanties biedt als de registratie via het gecertificeerde geregistreerde kassasysteem.

9/ Wanneer een flexi-jobwerknemer aangetroffen wordt op de arbeidsplaats, terwijl het juiste tijdstip van begin en einde van een taak of een arbeidsprestatie niet is geregistreerd en bijgehouden, wordt de flexi-jobwerknemer vermoed, behoudens het bewijs van het tegendeel, gedurende het betreffende kwartaal zijn arbeidsprestaties te hebben geleverd in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, in de hoedanigheid van voltijds werknemer.

Wanneer een werkgever een werknemer aangeeft in het kader van Dimona, terwijl die werknemer niet voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job en die toch als flexi-jobwerknemer aangeeft in de trimestriële aangifte, dan wordt de tewerkstelling als een gewone tewerkstelling beschouwd en worden de gewone verschuldigde socialezekerheidsbijdragen voor deze tewerkstelling berekend op het flexiloon, verhoogd met een bij KB te bepalen percentage van het flexiloon, dat niet lager ligt dan 50% en niet hoger ligt dan 200% van het flexiloon.

Er wordt ook een nieuwe afdeling ingevoegd in het Sociaal Strafwetboek. Die bepaalt dat met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, die flexi-jobwerknemers tewerkstelt zonder het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie via een systeem te registreren en bij te houden .

De wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken is op 26 november in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het hoofdstuk dat de horeca behandelt, treedt globaal genomen in werking op 1 december 2015. De Koning krijgt de bevoegdheid om een en ander nog verder uit te werken.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken BS 26 november 2015 (art. 13-28 en art. 36-38 DB Sociaal)