Elektronisch toezicht en probatie vanaf 1 mei 2016 autonome straffen

De twee nieuwe autonome straffen - het elektronisch toezicht en de probatie - zullen in werking treden op 1 mei 2016. Normaal gezien zou de autonome probatiestraf - na een eerder uitstel - gelden vanaf 1 december 2015. Voor het elektronisch toezicht was - bij gebrek aan KB hierover - nog geen inwerkingtreding bepaalt. Nu is het dus de bedoeling dat beide nieuwe autonome straffen in werking treden op 1 mei 2006. Het uitstel komt er op vraag van de drie gemeenschappen. Zij willen voldoende tijd om hun diensten beter voor te bereiden op de werklast die zowel het elektronisch toezicht als de probatie met zich meebrengt.

Met de inwerkingtreding van het elektronisch toezicht en de probatie als autonome straf krijgt de strafrechter twee alternatieven voor een vrijheidsstraf. Bedoeling is dat hij pas voor een gevangenisstraf kiest als andere straffen niet zinvol zijn.

Nog dit. De inwerkingtreding op 1 mei 2016 wordt geregeld via een kruisverwijzing in verschillende wetteksten. De autonome probatiestraf treedt in werking op het moment waarop de wet van 8 mei 2014 die het Gerechtelijk Wetboek wijzigt in werking treedt. En dat is - met de huidige wetswijziging - op 1 mei 2016.
Voor het elektronisch toezicht is volgens de huidige wetgeving nog een KB nodig dat de inwerkingtreding regelt. Maar het wetsontwerp Potpourri II verandert dit. De inwerkingtreding van het elektronisch toezicht als autonome straf zal - net zoals dat nu al het geval is voor de autonome probatiestraf - afgestemd worden op de inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014. Wat betekent dat het elektronisch toezicht als autonome straf ook zal gelden vanaf 1 mei 2016.

Artikel 13 van de wet van 23 november 2015 treedt in werking op 1 december 2015.

Bron: Wet van 23 november 2015 met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie, BS 30 november 2015 (art. 13)

Zie ook:
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (art. 6)
Wet van 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (art. 27)
Wet van 7 februari 2014 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf (art. 16)
Sw. (art. 7)