Mantelzorgstatuut niet langer gekoppeld aan pathologie (art. 46 DB Sociaal)

Binnen het stelsel van de mantelzorgers wordt bij de omschrijving van de vereiste 'regelmatige bijstand' elke verwijzing naar bij KB te bepalen pathologieën weggelaten. Die uitbreiding moet het opstellen van uitvoeringsbepalingen versnellen.

Erkenning

Een wet van 12 mei 2014 bevat een regeling voor de erkenning van mantelzorgers die een 'doorlopende of regelmatige hulp en bijstand' verlenen aan een zwaar zorgbehoevende persoon. De erkenning moet ervoor zorgen dat de mantelzorger zijn sociale rechten niet verliest door de hulp en zorg die hij verleent.

'Doorlopend' betekent dat de bijstand en hulp langdurig wordt verleend. En ?regelmatig? staat voor 'de bijstand en hulp verleend tijdens verschillende periodes die overeenstemmen met de cyclische of gefaseerde evolutie van bepaalde pathologieën of de evolutie van de zorgafhankelijkheid'. Bovendien bepaalt de wet dat die pathologieën omschreven moeten worden bij KB.

Pathologie

Maar de link met pathologieën kan ten onrechte de indruk doen ontstaan dat enkel ziektes aan de basis kunnen liggen van een zware zorgbehoefte, terwijl er ook sprake kan zijn van een normaal verouderingsproces, zonder dat daar enige pathologie komt bij kijken.

De oorzaak van de zware zorgbehoefte is eigenlijk irrelevant. Enkel het feit dat iemand zwaar zorgbehoevend is en daardoor de hulp en bijstand van één of meerdere mantelzorgers nodig heeft, hoort hier van belang te zijn. Of iemand effectief zwaar zorgbehoevend is, moet van geval tot geval bekeken worden, zo blijkt uit de toelichting bij het amendement dat aan de basis ligt van de nieuwe regeling. En in de praktijk is gebleken dat niet evident is om bij KB een volledige lijst van alle in aanmerking komende pathologieën vast te leggen.

Uitbreiding

Vandaar dat de wetgever er nu voor kiest om de woorden 'de cyclische of gefaseerde evolutie van bepaalde pathologieën of' te schrappen. En er is ook niet langer sprake van een KB met pathologieën.

Dit betekent dat de mogelijkheden inzake de erkenning van het statuut voor mantelzorgers worden uitgebreid tot de gevallen waarin de afhankelijkheidstoestand met een zorgbehoefte niet noodzakelijk te maken heeft met een specifieke pathologie.

In werking

Deze aanpassing treedt in werking op 6 december 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015 (art. 46 DB Sociaal)

Zie ook:
Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, BS 6 juni 2014