Voorafbetalingen aj. 2016: vierde kwartaalbetaling ten laatste op 21 december 2015

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moeten ten laatste op 21 december 2015 hun vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) doen. Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen met een boekjaar van minder dan 12 maanden, gelden speciale regels.

Voordeel

Het voordeel dat aan de vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aj. 2016 verbonden is, bedraagt 0,75% van het bedrag van de vierde kwartaalbetaling.

Vermeerderingspercentage

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers die in 2015 te weinig voorafbetalen, worden gesanctioneerd met een belastingvermeerdering, die voor het aanslagjaar 2016 gemiddeld 1,125% bedraagt.

Bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook de voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie. Alleen voorafbetalingen ten belope van het bedrag van de personenbelasting (PB), dat verminderd is met de als voorheffing en als forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) verrekenbare bedragen en met de voorafbetalingen die nodig zijn om belastingvermeerdering te vermijden, komen in aanmerking voor een bonificatie.

De bonificatie-interest voor vrijwillige voorafbetalingen door particulieren bedraagt 0,38% op het bedrag dat gestort wordt tegen 21 december 2015.

Gemeenschappelijke aanslag

Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide 'echtgenoten' (gehuwden of wettelijk samenwonenden) wordt gevestigd, dan wordt de vermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul) (art. 2, § 1, 2° en 3°, WIB 1992). Ook de bonificatie voor voorafbetaling wordt op deze manier berekend.
Dit betekent dat iedere echtgenoot ook in 2015 (aj. 2016) persoonlijk zijn voorafbetalingen moet doen.

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of zijn baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die te veel heeft voorafbetaald, mag dat teveel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 86 en art. 157, WIB 1992).

Vennootschappen met gebroken of verkort boekjaar

Voor vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen waarvan het boekjaar minder dan 12 maanden bedraagt, gelden speciale regels.

Rekeningnummers

De voorafbetalingen moeten vóór elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op één van volgende rekeningnummers van het Ontvangkantoor Voorafbetalingen, North Galaxy, Toren A, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10:

voor de vennootschappen: op rekening IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB van het ?Ontvangkantoor Voorafbetalingen ? Vennootschappen?;

voor de natuurlijke personen: op rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van het ?Ontvangkantoor Voorafbetalingen ? Natuurlijke personen?.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de belastingadministratie aan om niet te wachten tot de vervaldag om te betalen.

Opgelet !
Betalingen die na de vervaldatum bij het 'Ontvangkantoor Voorafbetalingen' toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.

Bron: Algemene administratie van de fiscaliteit. ? Inkomstenbelastingen. ? Directe belastingen. ? Voorafbetalingen. ? Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. ? Aanslagjaar 2016, BS 10 december 2015.

Zie ook:
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2016, BS 31 maart 2015.