Deposito- en Consignatiekas centraliseert behandeling gerechtelijke consignaties

Vanaf 1 januari 2016 is de 'Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie' van de FOD Financiën niet langer belast met de dienst van de lokale agentschappen van de Deposito- en Consignatiekas, conform de processen, procedures en instructies van de 'Algemene Administratie van de Thesaurie'.

Dat blijkt uit een KB van 2 december 2015 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015.

Centralisatie behandeling gerechtelijke consignaties

Momenteel beschikt de Deposito- en Consignatiekas per gerechtelijk arrondissement over één agentschap om gerechtelijke consignaties in geld te ontvangen. Voor het Gewest Brussel is er 1 agentschap voorzien, voor Vlaanderen en Wallonië elk 13.

De agentschappen zijn eigenlijk hypotheekkantoren die hiërarchisch behoren tot de FOD Financiën, 'Administratie van de Registratie en Domeinen'. De hypotheekbewaarders van deze agentschappen zijn aangesteld als agenten om de gerechtelijke consignaties in geld te ontvangen te ontvangen (in het gerechtelijk arrondissement Brussel is dit de agent van de Deposito-en Consignatiekas in plaats van een hypotheekbewaarder).

Vanaf 1 januari 2016 zal een enig kantoor gelegen in Brussel de gerechtelijke consignaties voor heel België beheren.
De 27 agentschappen van de Deposito- en Consignatiekas, verspreid over het land, zullen dus op 31 december 2015 verdwijnen.

Contactgegevens vanaf 1 januari 2016:

verantwoordelijke van het werkstation: Walter Gerlo, Adviseur;

telefoonnummer van het werkstation: 0257 746 20;

e-mailadres van het werkstation: consignaties.thesaurie@minfin.fed.be;

adres briefwisseling: Kunstlaan 30, 1040 Brussel;

adres bezoekers: Handelsstraat 96, 1040 Brussel;

rekeningnummer: IBAN: BE58 6792 0030 3279 - BIC: PCHQ BEBB.

Tot de belangrijkste gerechtelijke consignaties behoren onder meer:

vergoedingen voor onteigeningen ten algemeen nut;

faillissementsgelden;

fondsen die toebehoren aan minderjarigen en onbekwaamverklaarden;

kantonnementen;

alle bewaargevingen bevolen door het gerecht;

borgtochten voor voorlopige invrijheidstelling (art. 117, Strafwetboek);

gerede betalingen (art. 1257, Burgerlijk Wetboek)

?

In werking

Het KB van 2 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Het wijzigt het 'KB van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën'.

Bron: Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 11 december 2015.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, BS 23 april 2014 - art. 3