Lijst met situaties van 'gecontroleeerde werkloosheid' in ziekteverzekering aangevuld

Werknemers in gecontroleerde werkloosheid worden binnen de ziekteverzekering onder bepaalde voorwaarden beschouwd als rechthebbenden op geneeskundige verstrekkingen. De dagen van gecontroleerde werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.

'Gecontroleerde werkloosheid' staat hier voor:

elke werkloosheidsdag dat de werknemer zijn verplichtingen inzake werklozencontrole heeft vervuld of daarvan regelmatig was vrijgesteld,

en waarover in uitvoering van de werkloosheidsregels bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering werd uitbetaald.

In de uitvoeringsbepalingen bij de ziekteverzekeringswet vinden we een lijst met dergelijke situaties van gecontroleerde werkloosheid.

Dat lijstje wordt nu aangevuld met de gevallen waarin het recht op een werkloosheidsuitkering werd ontzegd, met toepassing van artikel 48bis, § 2, zesde tot twaalfde lid van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991. De aanvulling treedt retroactief in werking op 1 juli 2014.

Het gaat om werklozen die een artistieke activiteit verrichten of die inkomsten ontvangen voor de uitoefening van een artistieke activiteit. Ze kunnen uitkeringen genieten op voorwaarde dat de activiteit niet wordt uitgeoefend als zelfstandige in hoofdberoep.

Die activiteit wordt in principe niet op de controlekaart vermeld. Maar dat is bijvoorbeeld wel het geval indien de activiteit wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of indien zij aanleiding geeft tot de onderwerping aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden.
Bij vergoeding met een taakloon of onderwerping aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden, is er ook sprake van een bijkomende maandelijkse aangifte. Het werkloosheidsbureau berekent het aantal dagen waarvoor het recht op uitkeringen wordt ontzegd op kwartaalbasis.

Bron: Koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 11 december 2015

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 (artikel 246, eerste lid van het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen)
? Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (artikel 48bis, § 2, zesde tot twaalfde lid van het werkloosheidsbesluit)