Kinder- en jeugdrechtenbeleid: minder subsidies voor Vlaamse politieke jongerenbewegingen

De Vlaamse overheid wil dat politieke jongerenbewegingen meer inspanningen leveren om de jeugd warm te maken voor politiek en politieke besluitvorming. Ze wijzigt daarom de manier waarop deze organisaties gesubsidieerd worden en snoeit in de toegekende budgetten.

Momenteel ontvangt iedere organisatie een basissubsidie van 55.000 euro wanneer ze jaarlijks minstens 6 keer een 'module' organiseren. Het Decreet van 20 januari 2012 over het vernieuwd kinder- en jeugdrechtenbeleid onderscheidt daarbij 5 modules: begeleiding van lokale afdelingen, politieke vorming, informatieve activiteiten, informatie en internationale werking.

Organisaties die méér dan 6 modules organiseren, komen in aanmerking voor extra subsidies. Per bijkomende module ontvangen ze een bijkomend bedrag. Hoe meer modules, hoe meer overheidssteun. Het totale variabele krediet dat Vlaanderen hier kan verdelen, is de subsidiepot die overblijft na aftrek van de basissubsidies.

Om het aandeel variabel krediet in de toekomst te verhogen, wordt de basissubsidie verlaagd. Jongerenorganisaties zullen vanaf 2016 jaarlijks nog 'maar' 30.000 euro ontvangen i.p.v. 55.000 euro. Wie meer geld wil, zal dus extra modules moeten organiseren.

Bron: Decreet van 4 december 2015 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft, BS 15 december 2015.

Zie ook
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 7 maart 2012.