Aangepaste barema's bij verzoek tot kapitaaluitkering in arbeidsongevallenregeling

De arbeidsongevallenwet bepaalt dat de getroffene, de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner kunnen vragen dat ten hoogste 1/3 van de waarde van de hun toekomende rente als kapitaal wordt uitbetaald. Dit verzoek kan op elk ogenblik, zelfs na de vestiging van het kapitaal, worden gedaan. De rechter beslist zo voordelig mogelijk voor de verzoeker, zo blijkt uit de wet.

Verder bepaalt de wetgever dat het kapitaal wordt berekend volgens een tarief dat vastgesteld wordt bij KB. En dat gebeurt in functie van de leeftijd van de getroffene of de rechthebbende op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de beslissing van de rechter. Vanaf deze datum is van rechtswege intrest verschuldigd op dit kapitaal.

De technische berekeningen komen aan bod in een uitvoerings-KB van 24 december 1987. In die tekst worden nu 3 nieuwe bijlagen ingevoegd met barema?s voor volgende kapitaalberekeningen:

1/ Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1995 worden de kapitalen berekend aan de hand van het als bijlage 1 bij het nieuwe besluit van 30 november 2015 gevoegde barema F, I-95 (M-F). Met de karakteristieken - sterftetafel, interestvoet, maandelijkse betaling - die opgenomen zijn in het besluit.

2/ Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 2003 worden de kapitalen berekend aan de hand van het als bijlage 2 bij het nieuwe besluit gevoegde barema F, I-03 (M-F). Met de karakteristieken - sterftetafel, interestvoet, maandelijkse betaling - die opgenomen zijn in het besluit.

3/ Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 2013 worden de kapitalen berekend aan de hand van het als bijlage 3 bij het nieuwe besluit gevoegde barema F, I-13 (M-F). Met de karakteristieken - sterftetafel, interestvoet, maandelijkse betaling - die opgenomen zijn in het besluit.

Deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 2016 en zijn van toepassing op de kapitalen toegekend vanaf deze datum.

Bron: Koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, BS 15 december 2015

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, BS 6 januari 1988
? Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (artikel 45 van de arbeidsongevallenwet)