Boete voor publieke overheden die niet rapporteren over energiegebruik (art. 40 DB Energie)

Alle gebouwen van het Vlaams gewest waarin een publieke organisatie is gevestigd die overheidsdiensten aanbiedt aan een groot aantal personen, en die vaak door het publiek worden bezocht, moeten een energieprestatiecertificaat hebben. Die verplichting gold oorspronkelijk alleen voor gebouwen met een vloeroppervlakte van minstens 1.000 m², maar die minimale vloeroppervlakte werd sindsdien ingekrompen tot 500 m² - op 1 januari 2013 -, en tot 250 m², op 1 januari 2015.

Om beter te kunnen controleren of de EPC-verplichting wordt nageleefd, zal de Vlaamse regering de betrokken overheidsdiensten en instellingen kunnen verplichten om verslag uit te brengen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) over het energiegebruik van hun gebouwen.

Die verplichting moet nog uitgewerkt worden in een uitvoeringsbesluit. Maar zodra het uitvoeringsbesluit er is, zal het Energieagentschap een administratieve boete kunnen opleggen aan elke overheidsdienst die niet op een ?accurate, volledige en consistente wijze?, rapporteert over haar EPC-verplichting. De boete zal variëren tussen de 50 en de 20.000 euro.

Op overtredingen van de rapporteringstermijn zal trouwens een administratieve boete staan van 250 euro per dag vertraging?

Beide straffen bestaan nu al ten aanzien van distributienetbeheerders, transmissienetbeheerders, beheerders van vervoernetten, energieleveranciers, én exploitanten van groenestroom- en warmte-krachtinstallaties die niet op een accurate, volledige en consistente wijze alle gegevens overmaken die het agentschap nodig heeft om haar energierapport te kunnen opmaken en om het Vlaams beleid te kunnen onderbouwen op het vlak van rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen, klimaatverandering en sociaal energiebeleid.

In werking op: 10 december 2015 (datum van publicatie)

Bron: Decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 40 DB Energie).

Zie ook:
Decreet van 27 november 215 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10 december 2015 (art. 12.2.1, nieuw art. 12.2.3, en art. 13.4.1-13.4.4, en art. 13.4.9 van het Energiedecreet).