Verlaagd accijnstarief op aardgas voor bedrijven met energiebeleidsovereenkomst

De Regering verlaagt het accijnstarief op aardgas voor bedrijven die beschikken over een 'energiebeleidsovereenkomst' afgeleverd door het Vlaams Gewest, of over een 'accord de branche' afgeleverd door het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verlaagd accijnstarief

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het accijnstarief op aardgas van de GN codes 2711 11 00 en 2711 21 00, dat de bedrijven met een 'energiebeleidsovereenkomst' of een 'accord de branche' als verwarmingsbrandstof gebruiken (zakelijk gebruik), 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde).
Dat stemt overeen met het Europees minimumtarief voorzien in de energiebelastingrichtlijn.

Andere bedrijven betalen op datzelfde soort aardgas 0,9916 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde).

De Regering stelt dit verlaagd accijnstarief in naar aanleiding van het stopzetten van de verlaagde tarieven op 31 december 2014 voor bedrijven die beschikten over een vergunning of overeenkomst milieudoelstelling.

De toepassingsmodaliteiten m.b.t. de instelling van dit verlaagd accijnstarief voor aardgas zullen vastgelegd worden in een KB.

Registratie

Voortaan is ook iedere rechtspersoon die voor zijn zakelijk gebruik van een vrijstelling of een verlaagd accijnstarief wil genieten, verplicht om zich te laten registreren.

In werking

De wet van 14 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron: Wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 419, i), iii), 420 en 432, § 3, van de programmawet van 27 december 2004, BS 23 december 2015.

Zie ook:
- Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004; err. BS 18 januari 2005 - (wijziging art. 419 i), iii), art. 420, nieuwe § 7 en art. 432, § 3, nieuw 6de streepje.
- Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, PB.L., 31 oktober 2003, afl. 283) (energiebelastingrichtlijn) (art. 17)