Aanvullende vergoeding bij nachtarbeid wordt geherwaardeerd

Met hun CAO nr. 46vicies bis zorgen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) ervoor dat er een herwaarderingscoëfficiënt wordt toegepast op de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid. De coëfficiënt is gelijk aan 1,0016. De voorgaande jaren heeft de NAR geen herwaardering doorgevoerd.

De nieuwe cao treedt in werking op 1 januari 2016. Met de toepassing van de nieuwe herwaarderingscoëfficiënt wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding opgetrokken tot 137,92 euro.

Dagregime

Oudere werknemers van minstens 55 jaar (of minstens 50 jaar met ernstige erkende medische problemen) kunnen na een beroepsloopbaan van minstens 20 jaar met nachtprestaties vragen om over te schakelen op een dagregime.
De oudere werknemer moet daartoe een schriftelijk verzoek bij zijn werkgever indienen. Die heeft 6 maanden de tijd om de werknemer schriftelijk een met zijn kwalificatie overeenstemmend werk - uiteraard geen nachtarbeid - aan te bieden in de onderneming, of in dezelfde regio.

Is dit niet haalbaar en wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd door de werknemer of door de werkgever omdat de werkgever geen passend dagwerk kan aanbieden, dan wordt de werknemer hiervoor niet gesanctioneerd.

Aanvullende vergoeding

De werknemer heeft gedurende 5 jaar recht op een aanvullende vergoeding ten laste van zijn werkgever, bovenop zijn werkloosheidsuitkeringen. Hetzelfde geldt wanneer de werkgever een einde maakt aan de overeenkomst tijdens de antwoordtermijn van 6 maanden.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding volgt de schommelingen van de index van de consumptieprijzen en wordt geherwaardeerd via een coëfficiënt op basis van de conventionele evolutie van de lonen.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties