Elektronisch proces-verbaal in sociaal strafrecht opnieuw uitgesteld

De praktische toepassing van het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht vlot niet. Daarom wordt de bestaande overgangsregeling opnieuw verlengd met 1 jaar. Zonder onderbreking.

Tot 31 december 2016 kan men het zogenaamde e-pv op papier ondertekenen met een handgeschreven handtekening.

Een programmawet heeft in 2012 al de basis gelegd voor het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht. Een uitvoeringsbesluit heeft later onder andere de sociaal inspecteurs aangeduid van de sociale inspectiediensten die hun processen-verbaal tot vaststelling van inbreuken elektronisch moeten aanmaken.

Het wijzigings-KB van 18 december 2015 treedt in werking op 31 december 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 december 2015

Zie ook:
Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 85 ev. PW I)