Geen nieuwe natuurgebieden van Europees communautair belang in ons land

De Europese Commissie heeft de lijsten van haar gebieden van communautair belang (GCB?s) bijgewerkt voor 8 van haar 9 biogeografische regio?s. Alleen het kleinere steppegebied kreeg geen update. Voor de Atlantische en de continentale zone gaat het om de negende update.
Wij hebben de nieuwe lijst vergeleken met de vorige, en vonden geen verschillen wat ons land betreft. Dat betekent dat er in ons land geen gebied van communautair belang is bijgekomen, maar dat er ook geen GCB verdwenen is.

Vlaanderen ligt volledig binnen de Atlantische biogeografische zone, met uitzondering van Voeren, dat in de continentale zone ligt.
Wallonië ligt dan weer grotendeels in de continentale zone, met uitzondering van een gedeelte boven Samber en Maas dat, net als Vlaanderen, in de Atlantische biogeografische zone ligt.
De 3 Habitatrichtlijngebieden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen eveneens in de Atlantische biogeografische zone.

In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn hebben de EU-lidstaten speciale beschermingszones (SBZ) afgebakend op hun grondgebied. De lidstaten kunnen ook gebieden van Europees communautair belang afbakenen. Een gebied van communautair belang is een gebied dat in de biogeografische zone waartoe het behoort:

er significant toe bijdraagt om een type natuurlijke habitat van communautair belang of een dier- of plantensoort van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen; en

dat ook significant kan bijdragen tot de coherentie van het Natura 2000-netwerk, of tot de instandhouding van de biologische diversiteit in de betrokken biogeografische regio of regio?s.

Een gebied van communautair belang valt meestal samen met een SBZ, en als dat nog niet het geval zou zijn, moet het gebied binnen de 6 jaar een SBZ worden.

Vlaanderen heeft in uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn een 60-tal speciale beschermingszones afgebakend. Sommige daarvan zijn zowel Habitatrichtlijngebied, als Vogelrichtlijngebied. 38 van die gebieden worden door de Europese Unie beschouwd als gebieden van communautair belang. Het grootste Vlaamse GCB-gebied is het 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent'. Er zijn ook 2 mariene gebieden van communautair belang, maar die vallen onder de bevoegdheid van de federale overheid.

In werking op: 12 januari 2016.

Bron: ? Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2373 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een negende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Bron: ? Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2369 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een negende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Zie ook:

Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2015/72 van de Commissie van 3 december 2014 tot vaststelling van een achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio, Pb.L. 23 januari 2015, afl. 18 (opgeheven lijst van GCB?s in Atlantische biogeografische regio).

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/69 van de Commissie van 3 december 2014 tot vaststelling van een achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio, Pb.L. 23 januari 2015, afl. 18 (opgeheven lijst van GCB?s in continentale biogeografische regio).

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2368 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een zevende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Pannonische biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2370 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een negende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de alpiene biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2371 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een negende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de boreale biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2372 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een vijfde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2374 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een negende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2375 van de Commissie van 26 november 2015 tot vaststelling van een derde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio van de Zwarte Zee, Pb.L. 23 december 2015, afl. 338.