Educatief verlof: Vlaanderen verkort maximumtermijn voor terugbetalingsaanvraag (art. 44 en art. 135 PD 2016)

Het recht van de werkgever om terugbetaling te krijgen van de lonen en de sociale bijdragen voor de periodes van betaald educatief verlof vervalt op dit moment binnen een termijn van 1,5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan de schuldvordering ontstaat.

De Vlaamse overheid verkort die indieningstermijn nu tot:

1 jaar en 3 maanden voor het schooljaar 2014-2015; en

1 jaar vanaf het schooljaar 2015-2016.

Budget

Uit de toelichting bij het wijzigingsdecreet blijkt dat de huidige verjaringstermijn van 1,5 jaar - tot 30 juni van elk jaar - te ruim is om het stelsel budgettair te kunnen beheersen. Bovendien zijn de cijfers over het aantal terug te betalen uren educatief verlof momenteel pas eind september, volgend op de verjaringsdatum, beschikbaar.

Het budget is dus elk jaar pas eind september definitief gekend. En dat is te laat om een correcte raming van het nodige budget te kunnen maken. Door de inkorting van de indieningstermijn zal 'de kost van het schooljaar' vroeger gekend zijn.
Concreet: de kortere termijn zal toelaten om voor het schooljaar 2014-2015 in juni ? en vanaf schooljaar 2015-2016 in maart ? al over de nodige gegevens te beschikken om de middelen voor het lopende begrotingsjaar te kunnen vastleggen.

Terugbetaling

Zoals bekend, geeft het stelsel van het betaald educatief verlof werknemers uit de privésector het recht om erkende opleidingen te volgen tijdens de werkuren, mét behoud van loon. Het gaat uiteraard enkel om met dat doel toegestane afwezigheden.

Na de opleiding vraagt de werkgever de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering. De aanvraag tot terugbetaling kan ten vroegste worden ingediend na het einde van het schooljaar, en dit voor alle werknemers die educatief verlof opnemen in één enkele aanvraag.

De Vlaamse overheid bevestigt op haar website dat de indieningstermijn strikt zal worden nageleefd:

Voor dossiers voor het schooljaar 2014-2015 moeten de aanvragen ten laatste op 31 maart 2016 worden ingediend.

De dossiers voor het schooljaar 2015-2016 moeten ten laatste op 31 december 2016 worden ingediend.

Let op! De postdatum is bepalend. Van deze termijn kan in geen enkel geval afgeweken worden.

Het contact tussen de werkgevers en de administratie gebeurt via de administratie van het gewest.
De aanvragen tot terugbetaling worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. In principe is dat het gewest waar de uitbatingszetel van de onderneming is gevestigd, waar de werknemer bij het begin van de opleiding is tewerkgesteld.
Het is niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als het personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. Een globale aanvraag per gewest kan wel.

Voor Vlaanderen is dit het contactadres:

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 18 00
educatiefverlof@vlaanderen.be

Zesde staatshervorming

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid geregionaliseerd, en het educatief verlof is één van die overgedragen bevoegdheden.

De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving, de controle en inspectie, de erkenningen van de verloven, het bepalen van de opleidingen die in aanmerking komen, en het aantal uren en de toelagen. Maar de bevoegdheden die te maken hebben met het individueel arbeidsrecht, zoals de afwezigheid op het werk tijdens het betaald educatief verlof en de specifieke ontslagbescherming zijn federaal gebleven.

In werking

Dit onderdeel van het programmadecreet van 18 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (art. 44 en art. 135 PD 2016)

Zie ook:
Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985 (art. 137bis, §1)