Welvaartsaanpassing in sector van arbeidsongevallen en beroepsziekten

De sociale partners bepalen om de 2 jaar de omvang en de verdeling van de middelen die bestemd zijn voor de welvaartsaanpassing van de vervangingsinkomens en de uitkeringen van sociale bijstand. Ook de regering spreekt zich daarover uit.

Voor de jaren 2015 en 2016 verwijst men naar de maatregel van de zogenaamde ?herhaling?. Dit betekent dat de uitkeringen geherwaardeerd worden zodra ze een bepaalde ?anciënniteit? bereiken. Voor 4 sectoren - pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten - wordt die herhaling op dezelfde manier geformuleerd, namelijk: een verhoging met 2% voor ?twee cohorten?, waarbij de maatregel op 1 september 2015 in werking treedt voor de eerste cohort en op 1 januari 2016 voor de tweede.

Voor de sector van de arbeidsongevallen en de sector van beroepsziekten is het de bedoeling dat de uitkeringen na 6 jaar met 2% worden verhoogd, zo blijkt ook uit 2 KB's van 30 november 2015:

Voor de sector van de arbeidsongevallen gaat het om een aanpassing van het KB van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet. Voor de ongevallen die zich voordeden in 2009 en 2010 wordt een herwaarderingsbijslag toegekend die gelijk is aan 2% van het bedrag van de eventueel geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente. Voor een arbeidsongeval dat zich voordeed in 2011 is dat 0,3%, een corrigerende maatregel.

Voor de sector van de beroepsziekten gaat het om een aanpassing van het KB van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Er wordt een herwaarderingscoëfficiënt toegepast.

De Raad van State had een afwijking aangestipt ten opzichte van de vorige welvaartaanpassingen die telkens werden uitgevoerd op 1 september in plaats van op 1 januari van het betrokken jaar. Maar uit het bijhorend verslag aan de Koning blijkt dat het verschil in behandeling enkel betrekking heeft op de datum van inwerkingtreding, en niet op de maatregel zelf.

Dat de maatregel vroeger in het jaar in werking treedt, is een vooruitgang voor de slachtoffers, zo blijkt uit het verslag. Er is geen achteruitgang voor het in het verleden toegekend recht. En voor de toekomst laat men dit recht 'beter gelden' door een datum van inwerkingtreding vast te stellen die overeenstemt met het begin van een begrotingsjaar. Ook in andere sectoren geldt een soortgelijke maatregel.

Bron: - Koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 22 december 2015

Bron: - Koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 22 december 2015