Verbintenis tot tenlastenneming derdelander vereenvoudigd

De ?verbintenis tot tenlasteneming? van een derdelander, de zogenaamde bijlage 3bis, is aanzienlijk vereenvoudigd. Het document is minder complex, beter leesbaar en zorgt voor een betere beveiliging van de inhoud. Het nieuwe model zorgt meteen ook voor een aantal nieuwe gebruiksregels.

Verbintenis tot tenlasteneming

Derdelanders die naar België willen komen voor een kort verblijf (max. 90 dagen) maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen financieel ten laste worden genomen door een garant. De 'verbintenis tot tenlasteneming' bewijst die financiële garantstelling voor gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring gedurende het verblijf van de derdelander in ons land.

Nieuw, vereenvoudigd model

Het huidige model dat uit 4 delen bestaat (formele verbintenis, legalisatie, beslissing en bijzondere regels) is te complex en zorgt daardoor vaak voor fouten of verwarring. De regering komt daarom met een nieuw vereenvoudigd model. Beknopter, leesbaarder en beter beveiligd. Het document bestaat voortaan nog maar uit 2 delen: het eerste deel is de eigenlijke verbintenis tot tenlasteneming. Alleen dit deel moet door de betrokken derdelander worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten. Het tweede deel geeft informatie over de procedure en is alleen bestemd voor de garant en diegene die hij financieel ten laste neemt.

Een belangrijke wijziging is de schrapping van de verwijzing vaar de vertegenwoordiger van een rechtspersoon. De Vreemdelingenwet zegt immers dat alleen fysieke personen zich garant kunnen stellen.

Inhoud verbintenis

Het eerste deel, de eigenlijke verbintenis tot tenlasteneming vermeldt

de identiteit van de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming ondertekent;

de identiteit en het adres van de derdelander die ten laste wordt genomen;

het huisvestingsadres;

de duur en het doel van het verblijf; en

de verwantschapsbanden tussen de garant en de derdelander die ten laste wordt genomen.

Om een geldig bewijs van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor een kort verblijf in ons land te vormen, moet dit eerste deel recto verso gedrukt zijn, moet het origineel zijn en mag het geen wijzigingen bevatten.

Ontvankelijk en aanvaard

De verbintenis tot tenlasteneming vormt slechts een bewijs van voldoende bestaansmiddelen wanneer ze ontvankelijk werd verklaard én aanvaard werd door de minister bevoegd voor vreemdelingen of zijn gemachtigde.

Vanaf 7 januari 2016

Het KB van 2 december 2015 treedt in werking op 7 januari 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Maar er geld een overgangsregeling. De oude bepalingen blijven van toepassing op de verbintenissen tot tenlasteneming die voor 7 januari werden aanvaard.

De ministeriële omzendbrief van 9 september 1998 over de gebruiksregels van de verbintenis tot tenlasteneming wordt opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28 december 2015.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 2 december 2015 tot opheffing van de omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28 december 2015.