Opnieuw maatregelen voor snellere dossierafhandeling bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) kampt al jaren met werkoverlast. En het aantal beroepsdossiers blijft stijgen. De federale wetgever komt daarom opnieuw met extra maatregelen om de afhandeling van dossiers te versnellen.

Dit keer wordt de procedure in volle rechtsmacht aangepakt die van toepassing is voor personen die verblijven in een gesloten centrum of instelling of ter beschikking zijn gesteld van regering. Deze dossiers komen nu al in aanmerking voor een versnelde procedure zodat de periode waarin de betrokkenen worden vastgehouden zo kort mogelijk wordt gehouden. Maar de korte termijnen die zowel de verwerende partij als de RVV moeten respecteren, staan momenteel haaks op de periode van 8 dagen waarin een verzoekschrift dat bv wegens onvolledigheid niet op de rol kan worden ingeschreven, kan aangevuld worden met de nodige documenten. De periode van regularisatie zorgt ervoor dat de behandeltermijn aanzienlijk wordt verlengd. De procedure wordt daarom opgeheven. Voortaan worden alle verzoekschriften onmiddellijk op de rol ingeschreven, zonder voorafgaandelijke controle van de formaliteiten. Blijken er toch onvolledigheden, dan kunnen die tot aan het sluiten van de debatten, dus ten laatste op de terechtzitting, worden aangevuld of rechtgezet. Gebeurt dat niet, dan wordt de zaak van de rol geschrapt. Dit systeem wordt al toegepast in de procedure waarbij de schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid wordt gevraagd. Nieuw is ook dat procedurestukken voortaak per fax kunnen worden opgestuurd.

Verder wordt de annulatieprocedure aangepast als antwoord op arrest 49/2015 van het Grondwettelijk Hof. Daarin oordeelde het Hof dat de RVV een synthesememorie niet automatisch onafhankelijk mag verklaren bij gebrek aan elektronisch afschrift. Dit zorgt voor onevenredige gevolgen aanzien de memorie een essentieel element is van de beroepsprocedure dat bijdraagt tot het waarborgen van de rechten van de verdediging. De betrokken bepaling van de Vreemdelingenwet werd destijds vernietigd. De federale wetgever komt daarom met een oplossing: er wordt een regularisatieperiode ingevoerd. Wie tijdig en conform de vereisten een synthesememorie opstuurt maar daarbij een elektronisch afschrift vergeet, kan dat later alsnog indienen.

De wet van 18 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016. De bepalingen zijn van toepassing op de beroepen die worden ingediend na die datum. Het gebruik van de fax is toegelaten vanaf 1 januari.

Bron: Wet van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29 december 2015.

Zie ook
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1506/001.