'Wet houdende diverse financiële bepalingen' in het Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2015 verscheen de ?wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Sociale activiteiten', en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen?. Deze wet telt 73 artikels.

Diverse financiële bepalingen

De 'wet van 18 december 2015' wijzigt onder meer:

de ?wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen? op diverse vlakken;

de regels voor het dagelijks bestuur van het ?Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten?;

de afrondingsregels op 5 eurocent die in het ?Wetboek van economisch recht? staan: de wet van 18 december 2015 bevat de basisregel dat een onderneming het door de consument te betalen totaalbedrag mag afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent voor zover de betaling plaatsvindt in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming. Tot nog toe was de afronding enkel mogelijk als er in speciën betaald werd. Nu geldt de mogelijkheid tot afronden dus voor alle betalingsvormen, ook elektronische. De afrondingsregel mag ook toegepast worden bij het betalen van geneesmiddelen;

de ?wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België? op diverse punten (o.a. bijwonen vergaderingen Afwikkelingscollege door voorzitter FSMA, taken Sanctiecommissie,?);

de regels met betrekking tot het Instituut voor de Nationale Rekeningen in de ?wet van 21 december 2013 over diverse fiscale en financiële bepalingen?;

de ?wet van 14 december 2005 over de afschaffing van de effecten aan toonder?: gebruik door effectenbeheerder van de Deposito- en Consignatiekas en de erkende kredietinstellingen die gemandateerd zijn door deze effectenbeheerder, van het identificatienummer van de aanvrager in het kader van de teruggave van onverkochte effecten of van bedragen afkomstig van de verkoop;

het ?KB van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 over maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit, in het bijzonder tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen?, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen;

de ?wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten? als voorbereiding voor de Benchmark-verordening, en

de ?wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties?: uitvoering van financiële sancties bedoeld in de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties (de minister van Financiën kan, na overleg met de bevoegde gerechtelijke overheid, besluiten om alle of een deel van de tegoeden en andere financiële middelen van de in de resolutie bedoelde personen, entiteiten en groeperingen te bevriezen).

Daarnaast:

voert de wet van 18 december 2015 in het ?Wetboek van vennootschappen? opnieuw een wettelijke basis in voor het ruilen en hergroeperen van aandelen en maakt het die regeling ook van toepassing op de splitsing van aandelen. Wanneer de statuten daarover niets zeggen, mag de algemene vergadering beslissen over een ruil, een hergroepering of een splitsing van aandelen, onder de stemmings- en quorumvoorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging;

bekrachtigt de wet 5 KB?s genomen met toepassing van de ?wet van 26 december 2013 over diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen?: het ?KB van 26 februari 2014 houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag?; het ?KB van 28 februari 2014 houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische volkslening?;het ?KB van 28 februari 2014 tot wijziging van diverse KB?s betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen?;het ?KB van 28 februari 2014 tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen?; het ?KB van 26 april 2014 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen?.

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Sociale activiteiten'

De wet van 18 december 2015 voorziet in de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Sociale activiteiten' voor het restaurant en kinderdagverblijf van de 'FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'.

Gelijkheid mannen en vrouwen

Ten slotte vervangt de wet van 18 december 2015 de woorden 'gelijkheid van mannen en vrouwen' door 'gendergelijkheid' in de 'wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen'.

In werking

De 'wet van 18 december 2015' treedt grotendeels in werking op 8 januari 2016, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015.