Comité P wordt vernieuwd

Op 2 februari 2016 eindigt het mandaat van de leden van het Comité P, behalve dat van de voorzitter. De Kamer van Volksvertegenwoordigers gaat daarom op zoek naar een nieuwe equipe. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 23 januari 2016 kandidaat stellen.

12 vacante posten

Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten wordt binnenkort - met uitzondering van het mandaat van voorzitter - volledig vernieuwd. Dit betekent dat er 4 werkende leden moeten worden benoemd (waaronder een ondervoorzitter), 4 eerste plaatsvervangers en 4 tweede plaatsvervangers. Waarvan evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen.

Als een werkend lid vroegtijdig zijn mandaat beëindigd, zal hij voor de resterende duur ervan worden vervangen door zijn eerste plaatsvervanger. Wanneer ook die aan zijn mandaat verzaakt, valt de tweede plaatsvervanger in voor de resterende duur van het mandaat.

Benoemingsvoorwaarden

Wie zich kandidaat wil stellen voor één van de 12 vacante posten, moet Belg zijn en ook in België wonen, over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikken, minstens 35 jaar oud zijn en houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau 'zeer geheim'. Bovendien moeten de kandidaten aantonen dat ze over minstens 7 jaar relevante ervaring hebben in het domein van het strafrecht, de criminologie, het publiek recht of managementtechnieken. Die ervaring moeten ze trouwens verworven hebben in functies die bij werking, activiteiten en organisatie van de politiediensten, inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanleunen. Naast relevante ervaring moeten ze ook bewijzen dat ze functies met een hoge verantwoordelijkheidsgraad hebben uitgeoefend.

Mandaat kiezen bij kandidatuur

De kandidaturen worden gericht aan de voorzitter van de Kamer. De kandidaten moeten in hun dossier duidelijk melden voor welk mandaat ze zich kandidaat stellen en of ze al da niet over een veiligheidsmachtiging 'zeer geheim' beschikken. Kandidaten die deze machtiging nog niet hebben maar van wie het dossier wel ontvankelijk wordt verklaard, zullen op de hoogte worden gebracht van de procedure om de machtiging alsnog te verkrijgen.

Onverenigbaarheden

De leden van het Comité P mogen geen 'bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen'. Ze mogen ook geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of waardigheid van de functie in het gedrang zou kunnen brengen, noch lid zijn van het Comité I, een politiedienst, een inlichtingendienst, het OCAD of een andere ondersteunende dienst.

Benoeming

Wie benoemd wordt, krijgt een (hernieuwbaar) mandaat van 6 jaar dat begint te lopen vanaf de eedaflegging.

Bron: Benoeming van de leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P), BS 8 januari 2016.