Beroep tegen een schorsing of opheffing van een omgevingsvergunning (art. 143 en 183 DB Omgeving)

De vergunningverlenende overheid kan de omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit schorsen ? en zelfs opheffen ? als de exploitant de algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet naleeft. Het Diversebepalingendecreet Omgeving bepaalt binnen welke termijnen en bij wie er beroep moet worden ingesteld tegen zo?n beslissing tot schorsing of opheffing van de vergunning.

Beroep bij de Vlaamse regering

De vergunninghouder of exploitant kan beroep instellen tegen een beslissing tot schorsing of opheffing van zijn vergunning bij de Vlaamse regering, indien de bevoegde vergunningverlenende overheid, de deputatie of het college was.
Er is geen beroep mogelijk tegen een beslissing tot schorsing die uitgaat van de regering zelf.

Deze bepaling wijkt af van de gewone regels, waar tegen beslissingen van het college, beroep wordt ingediend bij de deputatie, en waar uitsluitend tegen de beslissingen van de deputatie, in beroep kan worden gegaan bij de Vlaamse regering.

Uitspraak binnen de 120 dagen

De Vlaamse regering moet zich over het beroep tot schorsing of opheffing uitspreken binnen een termijn van 120 dagen.

De termijn begint te lopen vanaf de dag na de dag waarop aan de vergunninghouder of exploitant werd gemeld dat zijn beroep 'volledig en ontvankelijk' was. Als er geen ontvankelijkheidsbeslissing werd genomen, is dat vanaf de 30e dag na de datum waarop het beroep werd ingediend.

Als de Vlaamse regering geen beslissing neemt binnen de termijn van 120 dagen, moeten we ervan uitgaan dat het beroep werd ingewilligd en vervalt de beslissing tot schorsing of opheffing.

Ook hier wijkt dit regime af van de gewone regels, waar het niet-tijdig nemen van een beslissing meestal wordt gelijkgesteld met een afwijzing.

In werking op:

Samen met omgevingsvergunning.

Letterlijk: ?(Deze artikels) treden in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning?.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 143 en 183 DB Omgeving).

Zie ook: Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 (art. 93 OVD).