Brussel en Antwerpen krijgen meer onderzoeksrechters gespecialiseerd in terrorisme

De voorzitters van de hoven van beroep in Brussel en Antwerpen kunnen voortaan meer onderzoeksrechters aanwijzen die gespecialiseerd zijn in terrorisme. De federale regering heeft de quota opgetrokken omdat het federaal parket de voorbije jaren aanzienlijk meer terrorismedossiers heeft geopend met een link naar deze rechtsgebieden.

In Brussel kunnen er voortaan 5 Franstalige en 2 Nederlandstalige onderzoeksrechters worden aangewezen die bij voorrang op terrorismedossiers worden gezet. Tot nog toe was dat aantal beperkt tot 4. In het verleden werd wel geen opdeling gemaakt naargelang de taal van de onderzoeksrechter. De Antwerpse voorzitter kan vanaf nu 3 gespecialiseerde onderzoeksrechters aanstellen. Voorheen waren dat er 2.

Overige quota behouden

De quota voor Luik, Gent en Bergen wijzigen niet. Daar kunnen respectievelijk 3 (Luik) en 2 (Gent en Bergen) gespecialiseerde onderzoeksrechters worden aangewezen om bij voorrang op terrorismedossiers te worden gezet.

Nuttige ervaring

Elk van hen moet nuttige ervaring hebben met betrekking tot onderzoek van terroristische misdrijven. En dat zowel op het vlak van dossierbehandeling en toepassing van bijzondere opsporingsmethodes als werkervaring met het federaal parket, de inlichtingendiensten en andere partners.

Verdeling dossiers

Als de federale procureur de strafvordering uitoefent m.b.t. terroristische misdrijven, dan maakt hij de zaak uitsluitend aanhangig bij de deken van de gespecialiseerde onderzoeksrechters. Die staat in voor de verdeling van de rechtszaken onder de gespecialiseerde onderzoeksrechters. Hij kan ook meerdere onderzoeksrechters voor één zaak aanwijzen (artikel 47duodecies, § 3 Sv.). De aangeduide gespecialiseerde onderzoeksrechter is bevoegd over het hele grondgebied, ongeacht de plaats van het misdrijf of de plaats waar de verdachte verblijft of kan gevonden worden. In geval van wettelijke verhindering kunnen ze worden vervangen door de onderzoeksrechters van de rechtbank van eerste aanleg waartoe ze behoren (artikel 62bis Sv., laatste lid)

12 januari 2016

Het KB van 26 december 2015 treedt in werking op 12 januari 2016, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme, BS 12 januari 2016.

Zie ook
Koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme, BS 29 mei 2006.