Raad van State vernietigt criteria voor vrijstelling van architectenstage

De Raad van State heeft op verzoek van de Orde van architecten de objectieve criteria vernietigd die de regering heeft vastgesteld voor de vrijstelling van de architectenstage. Die criteria bevatten immers een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling tussen gediplomeerden.

Het koninklijk besluit van 23 maart 2013 stelt nauwkeurige criteria vast op basis waarvan onderdanen van de EER die in het buitenland prestaties hebben verricht die gelijkwaardig worden geacht met de stage kunnen worden vrijgesteld van het doorlopen van die stage in België. De Orde van architecten eiste de vernietiging van die bepalingen omdat België de Europese vereisten in dat verband niet correct heeft omgezet en omdat dit tot een ongerechtvaardigd verschil in behandeling leidt tussen de betrokken personen.

Het KB van 23 maart 2013 voorziet immers in een vrijstelling van de stage in België voor onderdanen van lidstaten van de EER die in het buitenland prestaties hebben verricht die gelijkwaardig worden geacht met de stage. Die vrijstelling is gebaseerd op de vereisten van de Europese richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Maar volgens de Orde van architecten stemmen de in het Belgisch recht omgezette bepalingen niet volledig overeen met die van de richtlijn en kunnen ze situaties omvatten die niet door die richtlijn worden bedoeld. Dit betwist de regering niet. De regering verwijst in zijn KB van 23 maart 2013 echter rechtstreeks naar die bepalingen.

Aangezien de regering niet verantwoordt waarom personen die zich in situaties bevinden die niet door de richtlijn worden beoogd van de stage zouden moeten worden vrijgesteld, besluit de Raad van State dat België op die manier op onwettige wijze een vrijstelling van stage verleent die ruimer is dan deze waarin het Europees recht voorziet. Hierdoor past België een verschil in behandeling toe tussen die personen en de personen die - ongeacht hun nationaliteit of hun woonplaats - houder zijn van een diploma dat ze in België hebben behaald en die dus niet in aanmerking komen voor die vrijstelling.

De Raad van State vernietigt wegens die twee met elkaar verband houdende redenen het koninklijk besluit van 23 maart 2013 betreffende de vrijstelling van stage van architect waar het verwijst naar bepalingen die geen correcte omzetting vormen van de Europese voorschriften.

Bron: RvS 10 november 2015, nr. 232.886

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2011 betreffende de vrijstelling van de stage van architect, BS 11 april 2011

Zie ook:
Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect