'Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen' opgericht (art. 6-10 en 14 Decr. DB financieel)

De Vlaamse Regering heeft een 'Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen' opgericht.

Taken adviescommissie

Deze adviescommissie zal aan de Vlaamse Regering advies verlenen:

om de boekhoudkundige regels en de rapporteringsregels die van toepassing zijn in de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen, uit te leggen en aan te passen, en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren met het oog op hun eenvormig en regelmatig gebruik, en op hun overeenstemming met de Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn. Dit ofwel op verzoek van de Vlaamse Regering, ofwel op eigen initiatief;

bij het wijzigen van regelgeving die een impact heeft op de te voeren boekhouding of de rapportering door de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen.

Samenstelling adviescommissie

De Vlaamse Regering stelt de adviescommissie samen en kan daarvoor zowel interne als externe expertise inroepen.

De 'Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen' bevat minstens één lid uit elk van de volgende organisaties:

het Departement Financiën en Begroting;

het Instituut voor Nationale Rekeningen;

de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

het Strategisch Overleg Financiën;

het Rekenhof;

het Instituut voor Bedrijfsrevisoren;

de Inspectie van Financiën.

De leden van het Instituut voor Nationale Rekeningen, het Rekenhof, het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en de Inspectie van Financiën hebben een louter raadgevende stem.

De adviescommissie beraadslaagt enkel geldig als minstens de voorzitter en 3 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd bij eenvoudige meerderheid.

Presentiegelden en vergoedingen

De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de adviescommissie vast.

Mandaten

De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de mandaten van de leden van de adviescommissie.

In werking

Deze maatregelen treden retroactief in werking op 1 november 2015.

De Vlaamse Regering neemt de verdere maatregelen voor de werking en organisatie van de adviescommissie.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, BS 13 januari 2016 (art. 6-10 en art. 14).

Zie ook:
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (rekendecreet), BS 5 augustus 2011 (art. 2, nieuw art. 67/1, nieuw art. 67/3 en nieuw art. 67/3)