Bijstandsrichtlijn: Vlaanderen wijzigt regels voor automatische uitwisseling van fiscale gegevens vanaf 1 januari 2016 (art. 11-14 Decr. DB financieel)

Europa breidt de verplichte automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen vanaf 2017 uit (belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016). De Vlaamse Regering stemt haar regels over deze uitwisseling van fiscale inlichtingen vanaf 1 januari 2016 af op deze uitbreiding.

Sinds 1 januari 2015

De bijstandsrichtlijn verplicht al sinds 1 januari 2015 (belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014) de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten voor bepaalde categorieën van inkomsten en vermogen, vooral van niet-financiële aard, die belastingplichtigen hebben in andere lidstaten dan hun staat van verblijf.

Vanaf 1 januari 2017

Maar richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 - die de bijstandsrichtlijn wijzigt - verplicht de EU-lidstaten om in 2017 (belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016) ook automatisch inlichtingen uit te wisselen over rente, dividenden en vergelijkbare inkomsten, over het saldo van de financiële rekeningen, en over de opbrengsten van de verkoop van financiële activa.

Wijziging Vlaamse regels voor uitwisseling fiscale inlichtingen

De wijzigingen die richtlijn 2014/107/EU aanbracht in de bijstandsrichtlijn ressorteren voornamelijk onder de federale bevoegdheden.

Bijgevolg wordt in de Vlaamse regeling enkel een wijziging aangebracht in de definitie van ?automatische uitwisseling?. Deze wijziging verduidelijkt dat de inlichtingen gaan over ingezetenen van andere lidstaten en worden verstrekt aan de lidstaat van verblijf (wijziging art. 5, 11°, decreet van 21 juni 2013).

Richtlijn 2014/107/EU voorziet ook dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat, als de uitwisseling van de gegevens afbreuk kan doen aan de bescherming van de persoonsgegevens of persoonlijke levenssfeer, de bevoegde autoriteit de individueel te rapporteren persoon op de hoogte moet brengen van de schending van zijn gegevens.
De Vlaamse Regering voegt deze maatregel toe aan het decreet van 21 juni 2013 (nieuw art. 28/1).

In werking

Deze regels treden retroactief in werking op 1 januari 2016.

Bron: Decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, BS 13 januari 2016 (art. 11-14).

Zie ook:
- Decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 26 juni 2013 (art. 5, 11° en nieuw art. 28/1)
- Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 16 december 2014, afl. 359, 4.
- Rectificatie van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162, 15.
- Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 11 maart 2011, afl. 64, 1; err., Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162 (bijstandrichtlijn).