Uitwijzing gezinnen met kinderen: optreden van politie bij scholen verder ingeperkt

Het optreden van de politie bij een gedwongen uitwijzing van gezinnen met kinderen is aan strikte regels gebonden. De procedure wordt nu nog verder aangescherpt om ? in de eerste plaats ? de kinderen die erbij betrokken zijn optimaal te kunnen beschermen.

Minder beweegruimte voor politie

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, focust zich daarbij op de schooltijd van de kinderen. De politiediensten mogen kinderen niet ophalen gedurende de tijd die ze op school zijn. Dat was al langer zo. Maar het begrip 'schooltijd' wordt nu een pak ruimer. Voortaan omvat het ook stages, uitstappen én voor- en naschoolse opvang. Jambon kiest daarom trouwens voor het begrip 'onderwijstijd' dat allesomvattend is.

De politie mag dus alleen optreden vóór of na de onderwijstijd. Kinderen opwachten aan de schoolpoort wordt nog steeds afgeraden. Het is alleen toegestaan wanneer het gevaar bestaat dat het kind aan de school zou worden achtergelaten of zijn ouders niet meer instaat zijn om hem thuis op te wachten omdat ze door de politie zijn aangehouden.

Tolk van politie

De basisregels voor het optreden nabij school blijven behouden. De politie voert zijn opdracht discreet uit in burger. De schooldirectie wordt ingelicht vooraleer er wordt opgetreden aan de schoolpoort of in nabijheid van de school. Ze wordt bij de uitvoering ervan betrokken zodat het kind adequaat begeleid wordt.

De politie wordt zo mogelijk vergezeld door een familielied van het kind. Is dat niet mogelijk en spreekt het kind onvoldoende Nederlands, Frans, Duits of Engels kan de politie beroep doen op een tolk. Voortaan kan dit iemand van de politie zelf zijn. Uiteraard met de nodige specialisatie. Maar de politie kan ook nog steeds iemand van de Sociale dienst van de stad of gemeente inschakelen als tolk.

Dienst Vreemdelingenzaken

Wanneer een kind niet meer naar school zal komen naar aanleiding van de verwijderingsmaatregel, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de schooldirectie daarvan op de hoogte brengen. Vroeger was dit een taak van de betrokken politiedienst.

Aangepaste opvangplaats

De politie moet de gezinnen steeds opvangen op een plaats die is aangepast aan hun behoeften.

Schorsing verwijderingsmaatregel ingeperkt

Voor gezinnen met schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar, kan de Dienst Vreemdelingzaken beslissen om een verwijderingsmaatregel die genomen is in de periode van de paasvakantie tot einde schooljaar opschorten tot wanneer het schooljaar is afgelopen. Die regel wordt nu ingeperkt. De procedure kan voortaan alleen nog worden toegepast wanneer het gaat om een eerste verwijderingsmaatregel.

Bron: Omzendbrief van 2 januari 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen, BS 14 januari 2016.

Zie ook
Omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. Optreden van politiediensten in scholen, BS 13 juni 2003.