Autokeuring in Brussel 2% duurder

Wie zijn voertuig laat keuren in Brussel, betaalt sinds 1 januari gemiddeld 2% meer dan vorig jaar. Brussel heeft de tarieven die sinds 2014 van toepassing zijn, geïndexeerd. Het doet dat voor het eerst sinds het op 1 juli 2014 bevoegd werd voor de materie.

Vlaanderen en Wallonië volgen voorlopig niet. Daar gelden voorlopig nog de prijzen die eind 2013 op federaal niveau werden vastgelegd. Een volgende prijswijzing komt er in Brussel trouwens ten vroegste op 1 januari 2018. Volgens het Technisch reglement op de auto?s kan indexeren enkel om de 2 jaar.

Sinds 1 januari 2016 gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgende tarieven:

1. Volledige keuring (bijlage 15) en remtest met geladen voertuigen
- personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto : 30,60 euro (voorheen 30 euro)
- autobus of autocar : 54,60 euro (voorheen 53,5 euro);
- lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft : 34,50 euro (voorheen 33,90 euro);
- vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : 54,60 euro (voorheen 53,5 euro);
- aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft : 30,60 euro (voorheen 30 euro);
- aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : 45,10 euro (voorheen 44,20 euro).

2. Gedeeltelijke keuring van een voertuig
- op verzoek van een bevoegde persoon : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
- ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : 7,80 euro (voorheen 7,60 euro);
- ingevolge een technische herkeuring : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
- keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg overtreft : 12,20 euro (voorheen 12 euro).

3. Keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa :
- de 3.500 kg niet overtreft : 3,90 euro (voorheen 3,80 euro);
- hoger is dan 3.500 kg : 12,20 euro (voorheen 12 euro).

4. Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig:
- in de eerste maand : 7,80 euro (7,6 euro);
- tijdens de tweede en derde maand : 11,10 euro (10,90 euro);
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : 16,70 euro (16,40 euro);
- na de zesde maand : 27,80 euro (27,30 euro).

5. Overige tarieven
- wegen van een voertuig : 14,40 euro (14,20 euro);
- opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag tot inschrijving : 3,90 euro (voorheen 3,80 euro);
- opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag : 7,80 euro (7,60 euro);
- keuring van de inrichting tegen opspattend water : 5,50 euro (5,40 euro);

- gelijkvormigheidskeuring :
a) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, zonder opmeten van de remorganen : 75,20 euro (voorheen 73,80 euro);
b) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, met opmeten van de remorganen : 100,30 euro (voorheen 98,40 euro);
c) validering of aflevering van een identificatieplaatje : 7,80 euro (voorheen 7,60 euro);

- opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse "Tempo 100" - machtiging : 25,00 euro (voorheen 24,60 euro);
- opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest ter bevestiging van de keuring betreffende een "groener en veiliger" voertuig volgens bijlage 15, inzonderheid de punten 1.1.17, 1.6 en 8.2, alsook de keuring van de minimale profieldiepte van 2 mm van de banden : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
- afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
- keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten : 3,90 euro (voorheen 3,80 euro);

- "milieukeuring" volgens bijlage 15, punt 8.2 :
a) van personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking : 11,70 euro (voorheen 11,40 euro);
b) van bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking : 13,90 euro (voorheen 13,60 euro);
c) van voertuigen met een motor met elektrische ontsteking : 3,90 euro (voorheen 3,80 euro);

- keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15, punten 7.9 en 7.10 :
a) met een snelheidssimulator :
1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf : 28,90 euro (voorheen 28,40 euro);
2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal : 28,90 euro (voorheen 28,40 euro);
3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een tachograafsignaal : 14,40 euro (voorheen 14,20 euro)
4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf : 14,40 euro (voorheen 14,20 euro);
b) visuele keuring zonder snelheidssimulator : 14,40 euro (voorheen 14,20 euro);

- keuring met het daartoe voorziene toestel van :
a) remdoelmatigheid in beladen toestand :
- voertuig met hoogstens twee assen :
- test met lading : 15,00 euro (voorheen 14,70 euro);
- test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig : 8,90 euro (voorheen 8,70 euro);
- test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig : 32,30 euro (voorheen 31,70 euro);
- voertuig met drie of meer assen : het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 6,60 euro per bijkomende as (voorheen 6,5 euro);
b) ophanging : 6,60 euro (voorheen 6,5 euro);
c) verlichting : 6,60 euro (voorheen 6,5 euro);

- keuring van de L.P.G.-installatie :
a) volledige keuring : 16,70 euro (voorheen 16,40 euro);
b) herkeuring : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
c) vereenvoudigde keuring : 5,50 euro (voorheen 5,40 euro);
d) LPG vignet : 5 euro (dit is nieuw);

- keuring van de N.G.V.-installatie :
a) volledige keuring : 16,70 euro (voorheen 16,40 euro);
b) herkeuring : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
c) vereenvoudigde keuring : 5,50 euro (voorheen 5,40 euro);
d) NGV vignet :5 euro (dit is nieuw);

- A.D.R.-keuring :
a) volledige keuring : 43,40 euro (voorheen 42,60 euro);
b) herkeuring : 12,20 euro (voorheen 12 euro);
c) verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument : 12,20 euro (voorheen 12 euro);

- keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen :
a) keuring per configuratie : 30,60 euro (voorheen 30 euro);
b) toeslag voor een eerste keuring : 30,60 euro (voorheen 30 euro);
c) toeslag voor een laattijdige aanbieding :
- in de eerste maand : 7,80 euro (voorheen 7,60 euro);
- tijdens de tweede en derde maand : 11,10 euro (voorheen 10,90 euro);
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : 16,70 euro (voorheen 16,40 euro);
- na de zesde maand : 27,80 euro (voorheen 27,30 euro);

- keuring van een voertuig na ongeval :
a) keuring van de wiel- en chassisgeometrie : 95,30 euro (voorheen 93,5 euro);
b) keuring van de wielgeometrie : 47,90 euro (voorheen 47 euro);
- keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 : 24,50 euro (voorheen 24 euro);
- kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat : 3,30 euro (voorheen 3,20 euro);
- kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring : 5,00 euro (voorheen 4,90 euro);
- keuring van de inrichting bedoeld in artikel 43, § 5 van dit besluit : 7,80 euro (voorheen 7,60 euro);
- niet-periodieke keuring volgens bijlage 41 : 55,70 euro (voorheen 54,60 euro);
- niet-periodieke keuring beperkt tot een visuele keuring (met de keuring van het remsysteem) : 39,00 euro (voorheen 38,20 euro);
- registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig : 2,20 euro (voorheen 2,10 euro).

Bron: Ministeriële omzendbrief van 23 december 2015 houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, BS 12 januari 2016.