Loon in cash op basis van sectoraal impliciet akkoord of gebruik

Met een aanpassing van de loonbeschermingswet heeft de wetgever er vorig jaar voor gezorgd dat betalingen van loon in cash in principe tot het verleden behoren. Een verplichte betaling in giraal geld wordt het uitgangspunt op 1 oktober 2016. Nu is ook het bijhorend uitvoeringsbesluit verschenen.

Giraal geld

Met de woorden van de wetgever: 'Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van hand tot hand worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.'

De Koning heeft de bevoegdheid gekregen om te omschrijven hoe alles precies zal verlopen. De bevoegdheidsbepaling is al in werking getreden op 1 oktober 2015, de dag waarop de wijzigingswet verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

Uitvoering

Het uitvoerings-KB bepaalt hoe een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik over de uitbetaling van hand tot hand wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gingen akkoord met het principieel verbod op cashbetalingen, maar benadrukten in hun advies het belang van het 'sectoraal kader' om de sociale autonomie van de sectoren te respecteren. Dat blijkt nu ook uit het KB van 26 december 2015.

Akkoord of gebruik

Het nieuwe KB bevestigt de uitgangspunten van de wetgever:

het loon wordt in giraal geld uitbetaald vanaf de inwerkingtreding van de wet van 23 augustus 2015 die de loonbeschermingswet heeft aangepast;

het loon kan van hand tot hand worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of gebruik in de sector.

Kennisgeving

Daarna komt de procedure aan bod:

Elke in het bevoegde paritair orgaan vertegenwoordigde organisatie beschikt over een termijn van 12 maanden, na de bekendmaking van de wet van 23 augustus 2015, om het sectoraal impliciet akkoord of het sectoraal gebruik over de uitbetaling van het loon van hand tot hand, en een beschrijving ervan, ter kennis te brengen van het paritair orgaan. De beschrijving zal desgevallend het toepassingsgebied van het akkoord of gebruik binnen de sector verduidelijken.

De kennisgeving gebeurt aan de voorzitter van het paritair orgaan bij aangetekend schrijven. Tegelijk zendt de betrokken organisatie een afschrift van deze kennisgeving naar alle andere organisaties vertegenwoordigd in dit paritair orgaan. Een ontvangstbewijs dat de datum van deze kennisgeving vermeldt, wordt bekendgemaakt op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Negatieve reactie

Elke in het bevoegde paritair orgaan vertegenwoordigde organisatie beschikt over een termijn van 6 maanden na de kennisgeving om het sectoraal impliciet akkoord te betwisten of het sectoraal gebruik te verwerpen door een gemotiveerde negatieve reactie ter kennis te brengen van het paritair orgaan. Die wordt gericht aan de voorzitter van het paritair orgaan bij aangetekend schrijven. Tegelijk zendt de betrokken organisatie een afschrift naar alle andere organisaties vertegenwoordigd in dit paritair orgaan.

De voorzitter plaatst dit punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering. In het proces-verbaal van deze vergadering neemt het paritair orgaan akte van de betwisting van het sectoraal impliciet akkoord of de verwerping van het sectoraal gebruik.

Het bestaan van een betwisting van het sectoraal impliciet akkoord of de verwerping van het sectoraal gebruik wordt bekendgemaakt op de website van de FOD Werkgelegenheid.
De uitbetaling van het loon van hand tot hand is niet meer toegestaan na verloop van een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de dag van deze bekendmaking!

Geen negatieve reactie

Bij gebrek aan een gemotiveerde negatieve reactie in de juiste vorm en binnen de genoemde termijn, plaatst de voorzitter de kennisgeving van het sectoraal impliciet akkoord of van het sectoraal gebruik op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het paritair orgaan.

In het proces-verbaal van de vergadering neemt het paritair orgaan akte van het sectoraal impliciet akkoord of het sectoraal gebruik, eventueel verduidelijkt, en de beschrijving ervan. Het sectoraal impliciet akkoord of het sectoraal gebruik, en de beschrijving ervan, worden bekendgemaakt op de website van de FOD.

Opzegging

Elke in het bevoegde paritair orgaan vertegenwoordigde organisatie kan een vastgesteld en bekendgemaakt sectoraal impliciet akkoord of sectoraal gebruik opzeggen.

Een opzegging wordt gemotiveerd en ter kennis gebracht van de voorzitter van het paritair orgaan bij aangetekend schrijven. Tegelijk zendt de betrokken organisatie een afschrift van deze opzegging naar alle andere organisaties vertegenwoordigd in dit paritair orgaan.

De opzegging wordt bekendgemaakt op de website van de FOD Werkgelegenheid.
De uitbetaling van het loon van hand tot hand is niet meer toegestaan na verloop van een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de dag van deze bekendmaking!

In werking

Het KB van 26 december 2015 treedt in werking op 29 januari 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016

Zie ook:
? Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015
? Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965 (artikel 5 van de loonbeschermingswet)