Omzetting van de nieuwe Europese drempels voor overheidsopdrachten in 2016 en 2017

Op 15 december 2015 heeft de Europese Unie nieuwe drempels goedgekeurd voor de overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Deze bedragen worden momenteel omgezet in de Belgische regelgeving inzake de plaatsing van overheidsopdrachten.

Deze nieuwe drempels zijn:

voor werken: 5.225.000 euro in alle sectoren (i.p.v. 5.186.000 euro);

voor leveringen: 418.000 euro voor de speciale sectoren en op defensiegebied, 209.000 euro voor de gedecentraliseerde overheden en 135.000 euro voor de nationale overheden (i.p.v. 414.000, 207.000 en 134.000 euro); en

voor diensten: 418.000 euro voor de speciale sectoren en op defensiegebied, 209.000 euro voor de speciale opdrachten en de gedecentraliseerde overheden en 135.000 euro voor de nationale overheden (i.p.v. 414.000, 207.000 en 134.000 euro).

Deze drempels worden ingevoerd in:

het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

het KB van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren;

het KB van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten; en

het KB van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie en veiligheidsgebied.

De aangepaste bedragen zijn van toepassing op de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor er vanaf 1 januari 2016 een bekendmaking naar het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der Aanbestedingen werd verzonden, evenals voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor er, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf deze datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.

De nieuwe Europese drempels zullen geldig blijven tot 31 december 2017.

Bron: Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 29 december 2015.

Zie ook:
- Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 23 december 2013 (Europese drempels voor de periode 2014-2015).
- Verordening (EU) nr. 2015/2340 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 330 van 16 december 2015.
- Verordening (UE) nr. 2015/2341 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 330 van 16 december 2015.
- Verordening (EU) nr. 2015/2342 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, PB L 330 van 16 december 2015.