Vreemdelingenzaken bevoegd voor aanvragen gezinshereniging van 'andere familieleden van een EU-burger'

De Dienst Vreemdelingenzaken mag voortaan een beslissing nemen over aanvragen tot gezinshereniging van zogenaamde ?andere familieleden van een EU-burger?.

Door deze ministeriële bevoegdheid te delegeren, schept Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, duidelijkheid in de materie. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de voorbije maanden immers verschillende beslissingen tot weigering van verblijf in ons land die door de Dienst Vreemdelingenzaken waren genomen, nietig verklaard. Volgens de Raad handelde de DVZ hier buiten zijn bevoegdheid. Er was immers geen enkel delegatiebesluit die de personeelsleden van de DVZ deze bevoegdheid toekende.

Om rechtszekerheid te garanderen en problemen in de toekomst te vermijden, komt Francken met een delegatiebesluit. Voortaan zijn geen betwistingen meer mogelijk: vanaf 14 januari 2016 zijn de personeelsleden van de DVZ die minstens een functie van attaché uitoefenen of tot de A1-klasse behoren, bevoegd om beslissingen te nemen over de aanvragen tot gezinshereniging van andere familieleden van een EU-burger (art. 47/1 tot 47/3 Vw.). Vreemdelingenzaken kan de bevoegdheden op zijn beurt overdragen aan personeelsleden die minstens een functie van administratief assistent uitoefenen.

Concreet gaat het om aanvragen gezinsherenigingen van familieleden van een Unieburger die niet bedoeld worden in art. 40§2 van de Vreemdelingenwet, namelijk

de partner met wie de Unieburger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet in aanmerking komt voor gezinshereniging als ?wettelijk geregistreerde partner van de Unieburger?;

familieleden die in het land van herkomst ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de Unieburger en die niet in aanmerking komen voor gezinshereniging als echtgenoot, gelijkgestelde partner, wettelijk geregistreerde partner, (stief)(klein)kind of (schoon)(groot)ouder van de Unieburger; en

familieleden die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de Unieburger nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor gezinshereniging als echtgenoot, gelijkgestelde partner, wettelijk geregistreerde partner, (stief)(klein)kind of (schoon)(groot)ouder van de Unieburger.

Zij hebben sinds 15 mei 2014 recht op gezinshereniging onder strikte voorwaarden.

Staatssecretaris Francken maakt van de gelegenheid gebruik om ook een andere bevoegdheid te delegeren naar de het personeel van de DVZ dat minstens een functie van attaché uitoefent of tot de A1-klasse behoort. Namelijk de beslissingen over verblijfsaanvragen die werden ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post door een vreemdeling dat is ons land wil komen studeren in het hoger onderwijs of hier een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wil komen volgen (art. 58 Vw.).

Het MB van 8 januari 2016 is in werking getreden op 14 januari, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 8 januari 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14 januari 2016.