Kwetsbare eigenaars van woning in Brussel krijgen premie ter compensatie van fiscale hervorming (art. 18 Fiscale Hervorming Brussel)

Op 1 januari 2016 werd het eerste luik van de fiscale hervorming in Brussel doorgevoerd. Daarbij is onder meer de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro ten laste van het gezinshoofd geschrapt en werden de tarieven van de onroerende voorheffing opgetrokken met 10 tot 12%. Omdat sommige kwetsbare eigenaars van een woning in Brussel bijzonder hard getroffen worden door deze maatregelen, kent de Brusselse regering hen een eenmalige premie van 120 euro toe.

Het gaat om

blinden, doofstommen en personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen;

oorlogsinvaliden aan wie een oorlogsinvaliditeit van ten minste 50% werd toegekend;

personen met een handicap aan wie een invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% werd toegekend; aan wie een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 9 punten werd toegekend; aan wie een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder werd toegekend;

personen die zijn aangetast door een zwaar en blijven gebrek waardoor ze in de volstrekte en definitieve onmogelijkheid verkeren hun verblijf te verlaten zonder hulp van een derde;

personen van wiens gezin ten minste één persoon deel uitmaakt die verkeert in één van de bovengenoemde situaties;

personen van wiens gezin een kind deel uitmaakt dat voldoet aan één van volgende voorwaarden: minstens 4 punten in pijler 1 op de medisch-sociale schaal toegekend hebben gekregen; minstens 6 punten in totaal op de medisch-sociale schaal toegekend hebben gekregen; een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% toegekend hebben gekregen;

personen waarvan het belastbaar inkomen vermeld in het aanslagbiljet van de personenbelasting van het aanslagjaar 2015:voor alleenstaanden: gelijk is aan of lager is dan 120% van het bedrag van het leefloon volgende schaal voor alleenstaanden die overeenkomt met de gezinssituatie van de betrokken alleenstaande; voor samenwonenden: gelijk is aan of lager is dan 240% van het bedrag van het leefloon volgens de schaal voor samenwonenden;

personen die op 1 januari 2016 gerechtigd zijn op de maatschappelijke integratie;

personen waarvan het gezin bestaan uit minstens 4 kinderen die recht geven op kinderbijslag.

Al deze personen halen geen voordeel uit de afschaffing van de forfaitaire belasting van 89 euro aangezien ze van een vrijstelling genoten op grond van hun familiale omstandigheden, hun gezondheid en/of hun gezinssituatie. Maar ze ondergaan wel de impact van de stijging van de onroerende voorheffing. Aangezien het vaak gaat om mensen met een beperkte financiële draagkracht, wil de Brusselse regering de impact van de hervorming verminderen door hen eenmalig een premie van 120 euro toe te kennen. Maar de compensatie is beperkt tot personen die wonen in het onroerend goed waarop zij een zakelijk recht hebben en waarvoor ze onroerende voorheffing verschuldigd zijn.

Bron: Ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, BS 30 december 2015. (art. 18)

Zie ook
Ontwerp van ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, Br. Parl. 2015, nr. A-272/1.