Brussel snoeit in belastingverminderingen (art. 12-13 en 24 Fiscale Hervorming Brussel)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrapt een aantal belastingverminderingen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de belastingvermindering voor dakisolatie. Tegelijk wordt ook het fiscale voordeel dat verbonden is aan het gebruik van dienstencheques en PWA-cheques gehalveerd.

De nieuwe regels worden toegepast vanaf aanslagjaar 2017.

Eerste deel

Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zet de lijnen uit voor een fiscale hervorming die de Brusselse fiscaliteit minder complex, rechtvaardiger en gunstiger voor Brusselaars en Brusselse bedrijven moet maken. Ook hier is er sprake van een taxshift met een verschuiving van belasting op werk naar belasting op vastgoed.

De aanpassingen zijn gebundeld in een ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming. Want het gaat enkel om de wijzigingen van de gewestelijke fiscaliteit die vanaf 2016 in werking moeten treden. Andere wijzigingen komen later aan bod in een aparte tekst.

Belastingtarief van 15%

Eén van de maatregelen betreft het fiscaal voordeel voor dienstencheques en PWA-cheques. Via een aanpassing van artikel 145/21 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen wordt het bedrag van het fiscale voordeel dat verbonden is aan het gebruik van die cheques gereduceerd tot een belastingtarief van 15%. Vandaag is dat nog 30%.

Dat is nodig om de budgettaire neutraliteit van de fiscale hervorming mogelijk te maken. De ingreep laat toe om de prijs van de dienstencheques voor de gehele duur van de legislatuur op 9 euro te behouden, zo blijkt uit het bijhorend commissieverslag.

Onder bepaalde voorwaarden wordt een belastingvermindering toegekend die wordt berekend op de uitgaven tot ten hoogste 920 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2016: 1.400 euro) per belastingplichtige.

Het moet gaan om uitgaven die geen beroepskosten zijn en die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor prestaties, te verrichten door een werknemer in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen of voor prestaties betaald met dienstencheques. Er wordt alleen rekening gehouden met de nominale waarde van de cheques.

Uit de ordonnantie van 18 december 2015 blijkt nu dat die belastingvermindering in de Brusselse regeling dus gelijk is aan 15% van die uitgaven.

Dienstencheques en PWA-cheques

Zoals bekend, zijn dienstencheques een betaalmiddel waarmee particuliere gebruikers een werknemer van een erkend bedrijf kunnen betalen voor huishoudelijk werk thuis. PWA's zijn 'plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen'.

De lokale jobdiensten trachten werklozen met ontoereikende of onaangepaste kwalificaties opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt. Ze worden ingeschakeld bij activiteiten die niet aan bod komen in het reguliere arbeidscircuits, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en klein tuinonderhoud bij particulieren.
De gebruiker vergoedt de werkloze met PWA-cheques die worden aangekocht bij een erkende uitgever. De aankoopsom van die cheques - de vergoeding voor PWA-activiteiten - geeft aanleiding tot een belastingvermindering. Die wordt nu dus gehalveerd in Brussel.

Belastingverminderingen

Daarnaast heft de nieuwe ordonnantie ook een aantal belastingverminderingen op in de inkomstenbelasting waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is sinds de uitvoering van zesde staatshervorming. Ook hier blijkt de ingreep noodzakelijk om de budgettaire neutraliteit van de fiscale hervorming mogelijk te maken.

Daartoe worden in het Wetboek van inkomstenbelastingen volgende artikelen opgeheven:

artikel 145/25 (vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid);

artikel 145/30 (vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen);

artikel 145/31 (beveiliging van woningen tegen inbraak of brand);

artikel 145/36 (onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen);

artikel 145/47 (uitgaven voor dakisolatie).

Bron: Ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, BS 30 december 2015 (art. 12-13 en 24 Fiscale Hervorming Brussel)