Voyeurisme voortaan strafbaar

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel. Maar de wetgever voegt ook ?het verspreiden van naaktbeelden? toe aan het Strafwetboek, met daarop dezelfde straffen.

Tot 15 jaar cel voor voyeurisme

Voyeurisme maakt voortaan deel uit van het Stafwetboek (nieuw artikel 371/1 Sw.). Maar vooraleer er sprake is van een misdrijf moeten er een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn.

'Wie iemand observeert of doet observeren of van hem of haar een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken

rechtstreeks of door middel van een technisch of een ander hulpmiddel,

zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn of haar medeweten,

terwijl hij of zij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en

terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden,

maakt zich schuldig aan voyeurisme. Hij of zij riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Gaat het om minderjarige slachtoffers, dan geldt een hogere strafmaat. Worden de feiten gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon 'boven de volle leeftijd van 16 jaar' dan wordt de schuldige gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Is de minderjarige jonger dan 16 jaar, dan is de straf een opsluiting van 10 tot 15 jaar.

Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is. De wetgever heeft de poging dus gelijkgesteld met het voltrokken misdrijf.

Ook verspreiden van naaktbeelden strafbaar

Artikel 371/1 van het Strafwetboek stelt ook het verspreiden van naaktbeelden strafbaar. Concreet kan iedereen die een geluids- of beeldopname (foto-, film- en video-opnamen of opnamen met een ander middel) van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. zelfs wanneer de betrokkene heeft ingestemd met het maken van de beelden. De hogere strafmaat is ook hier van toepassing bij minderjarige slachtoffers.

Deze strafbaarstelling doelt in het bijzonder op de zogenaamde 'pornowrekers', iemand die zich wreekt na een liefdesbreuk door voor privédoeleinden bedoelde opnames te verspreiden op internet of op de sociale netwerken.

Aanranding van de eerbaarheid

In één beweging wordt ook de omschrijving van het misdrijf 'aanranding van de eerbaarheid' aangepast in het Strafwetboek (art. 373 Sw.). Op dit moment is aanranding van de eerbaarheid alleen strafbaar indien het gepaard gaat met geweld of bedreiging. Bedoeling is om de vaststaande Cassatierechtspraak, dat een handeling die bij verrassing wordt gesteld, wordt gelijkgesteld met geweld. Bovendien moet bestraffing ook mogelijk zijn wanneer het misdrijf mogelijk werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer.

Is voortaan strafbaar met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar, de aanranding van de eerbaarheid gepleegd op personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, met geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer'.

Ook hier gelden hogere straffen bij minderjarige slachtoffers.

29 februari 2016

De wet van 1 februari 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen treden dus in werking volgens de normale regel, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 februari 2016.

Bron: Wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft, BS 19 februari 2016.

Zie ook
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, Amendementen, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K0699/003.