Subsidies voor ecologie-investeringen worden later uitbetaald

De Vlaamse regering voert diverse kleine wijzigingen door in de steunregimes van de ecologiepremie en de strategische ecologiesteun. Zo komt er een nieuwe definitie van het begrip ?onderneming?, schuift de startdatum van de investeringen op, en wordt de eerste schijf van de subsidies later uitbetaald.
Eén van die aanpassingen, namelijk de nieuwe omschrijving van het begrip onderneming, wordt ook doorgevoerd in het steunregime voor energie-intensieve bedrijven.

Onderneming?

De Europese Unie heeft een nieuwe omschrijving ingevoerd van het begrip 'onderneming'. Dat is voortaan: elke entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. De Vlaamse overheid heeft die omschrijving overgenomen in haar basisdecreet op de steunverlening aan ondernemingen.

Om te vermijden dat ook verenigingen een subsidieaanvraag zouden indienen, herneemt de Vlaamse regering de oude omschrijving in de uitvoeringsbesluiten op de ecologiepremie en de strategische ecologiesteun. En dus kunnen alleen de volgende ?entiteiten? steun aanvragen voor ecologie-investeringen:

een natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig beroep uitoefent;

een handelsvennootschap naar privaat recht met rechtspersoonlijkheid;

een burgerlijke vennootschap met handelsvorm naar privaat recht; en

een buitenlandse persoon of onderneming met een gelijkwaardig statuut.

De regering voegt er uitdrukkelijk aan toe dat de steunvrager een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest moet hebben. Of dat hij zich ertoe moet verbinden om een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest op te richten.
De Vlaamse minister van Economie kan echter uitzonderingen toestaan op de verplichting om een exploitatiezetel in Vlaanderen te hebben.

Dezelfde aanpassingen worden doorgevoerd in de subsidies aan de energie-intensieve bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten. Alleen moet het energie-intensieve bedrijf al effectief over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest beschikken. Een verbintenis om een exploitatiezetel op te starten in Vlaanderen volstaat hier niet en de minister kan ook geen uitzonderingen toestaan op die verplichting.

Klein of groot

In de regel worden er hogere ecologiesteunpercentages toegekend aan kmo's dan aan grote ondernemingen.
Een kmo is volgens de Europese omschrijving een onderneming met een jaaromzet van een ten hoogste 50 miljoen euro of een balanstotaal van ten hoogste 43 miljoen euro, die minder dan 250 personeelsleden in dienst heeft, omgerekend naar voltijdse eenheden.

De informatie over de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen werd gehaald uit de laatste jaarrekening die bij de Nationale Bank werd neergelegd vóór de datum van steunaanvraag.

Maar voortaan wordt er gekeken naar de 2 laatste jaarrekeningen. Het is niet duidelijk of er met gemiddelde waarden over die 2 jaar zal worden gewerkt, of dat elk cijfer apart zal worden afgezet tegen de drempel.

De regel dat boekjaren van meer, of minder dan 12 maanden herrekend moeten worden naar 12 maanden, wordt geschrapt.

Bij ondernemingen die géén volwaardige jaarrekening moeten bijhouden, zoals zelfstandigen, worden de gegevens voortaan vastgesteld op basis van de laatste 2 fiscale aangiftes vóór de indiening van de aanvraag om steun. Om het aantal werkzame personen te kennen, zal men hier kijken naar het aantal werknemers dat volgens de RSZ werd tewerkgesteld gedurende de laatste 8 kwartalen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Bij recent opgerichte ondernemingen, ?waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste productiejaar?. Het besluit zegt niet wat er moet gebeuren wanneer er al wel een eerste jaarrekening of aangifte is, maar nog geen tweede?

De minister van Economie zal in een ministerieel besluit nog bepalen wat er moet worden verstaan onder het begrip 'werkzame personen'.

Uitstel van start

De overheid legt een begin- en einddatum vast voor de aanvang van de ecologie-investeringen. De investeringen mochten tot nu ten vroegste starten op de dag na de dag waarop de steunaanvraag werd ingediend. Als de investeringen startten vóór de dag van indiening van de steunaanvraag, of op de dag zelf van de indiening, dan viel de volledige steun weg.

Die regel wordt nog verstrengd. Voortaan mogen de ecologie-investeringen maar starten op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend. Zo niet, verliest de steunvrager zijn volledige subsidie.

Bovendien moeten de ecologie-investeringen ten laatste 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun starten.
Tot nu kon de minister van Economie de startdatum uitstellen, maar alleen als de onderneming de vergunningen die ze nodig heeft voor de investering, niet binnen de 6 maanden kon krijgen. Dat regime wordt enigszins versoepeld: de minister kan de deadline voor de start van de investeringen voortaan ook om andere redenen opschuiven, maar alleen op gemotiveerd verzoek. Bovendien moet hij eerst het advies van zijn administratie vragen.

Uitstel van betaling

De ecologiesteun wordt in 3 schijven uitbetaald. De onderneming had al recht op een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag 30 dagen na de beslissing tot toekenning van steun, op voorwaarde dat de ecologie-investeringen van start gegaan waren.

Maar voortaan wordt die eerste schijf van 30% maar uitbetaald nadat de onderneming 30% van haar ecologie-investeringen heeft gerealiseerd.
De volgende schijven blijven ongewijzigd: de tweede schijf komt nadat de onderneming 60% van haar investeringen realiseerde, en de derde schijf eens de investering volledig werd gerealiseerd en functioneert.

In werking:

Datum nog te bepalen in een ministerieel besluit.

Ten laatste op 1 juli 2016.

Overgangsregeling mogelijk.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen, BS 25 februari 2016.

Zie ook:

?Ecologiepremie?; ?Strategische ecologiesteun? en ?Compensatie indirecte emissiekosten?, Agentschap Ondernemen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, BS 28 januari 2011.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, BS 3 januari 2013.

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten, BS 2 juli 2014.