Nieuw begrip 'onderneming' bij rentetoelage voor openbare werken

Alleen kleine of middelgrote ondernemingen hebben recht op een rentetoelage bij hinder door openbare werken. De Vlaamse regering wijzigt echter het begrip ?onderneming?.

Laatste 2 jaarrekeningen

Alleen ondernemingen die volgens de Europese normen beschouwd kunnen worden als een kmo, hebben recht op de rentetoelage. Een kmo is volgens Europa een onderneming met een jaaromzet van ten hoogste 50 miljoen euro of een balanstotaal van ten hoogste 43 miljoen euro, die minder dan 250 personeelsleden in dienst heeft, omgerekend naar voltijdse eenheden.

De informatie over de jaaromzet en het balanstotaal werd tot nu gehaald uit de laatste jaarrekening die bij de Nationale Bank werd neergelegd vóór de datum van steunaanvraag.

Maar voortaan wordt er gekeken naar de 2 laatste jaarrekeningen. Het is niet duidelijk of het gemiddelde gemaakt wordt van de jaaromzet-, balans- en tewerkstellingscijfers, of dat de drempel voor elk cijfer apart afgecheckt wordt. De nieuwe tekst zegt alleen dat ?De gegevens voor de berekening van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen worden vastgesteld op basis van de laatste twee jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België zijn neergelegd voor de indieningsdatum van de steunaanvraag, en die beschikbaar zijn via een centrale databank.?

Geen jaarrekeningenplicht

Bij ondernemingen die géén jaarrekening moeten bijhouden, zoals zelfstandigen, worden de gegevens vastgesteld op basis van de laatste 2 fiscale aangiftes vóór de indiening van de aanvraag om steun. Voor het aantal werkzame personen zal men hier kijken naar het aantal werknemers dat volgens de RSZ tewerkgesteld was gedurende de laatste 8 kwartalen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Geen eerste jaarrekening

Bij recent opgerichte ondernemingen, ?waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste productiejaar?. Het besluit zegt niet wat er moet gebeuren wanneer er al wel een eerste jaarrekening of aangifte is, maar nog geen tweede?

Werkzame personen

De minister van Economie zal in een ministerieel besluit nog bepalen wat er precies moet worden verstaan onder het begrip 'werkzame personen'.

In werking:

Datum nog te bepalen bij ministerieel besluit.

Ten laatste op 1 juli 2016.

Overgangsbepalingen mogelijk.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen, BS 25 februari 2016.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, BS 3 augustus 2007.

?Hinder bij openbare werken (rentetoelage)?, Agentschap Ondernemen.