Problemen bij inwerkingtreding Nieuwe Interneringswet deels opgelost (art. 216 en 217 Potpourri II)

De inwerkingtreding van de Nieuwe Interneringswet van 5 mei 2014 werd via de eerste Potpourri-wet uitgesteld tot (uiterlijk) 1 juli 2016. Normaal gezien zou de wet al op 1 januari 2016 van kracht worden. Maar dat is praktisch gezien onmogelijk. Er ontbreken immers nog een heel wat uitvoeringsbepalingen. Bovendien zijn er nog geen assessoren-specialisten in de klinische psychologie aangeworven. De ?nieuwe? kamers voor de bescherming van de maatschappij kunnen dus nog niet worden samengesteld. De wetgever zorgt er via de tweede Potpourri-wet alvast voor dat een aantal problemen worden opgelost.

Zo kan Justitie binnenkort de wervingsexamens voor de assessoren-specialisten in de klinische psychologie organiseren. Het sprak voor zich dat hierbij het KB van 2 oktober 2006 zou gelden dat de regels bevat voor de wervingsexamens van de andere assessoren in de kamers voor de bescherming van de maatschappij, de 'effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale re-integratie'. Maar dat bleek nog niet uit de wet. De wetgever voegt daarom een nieuw artikel toe aan de Nieuwe Interneringswet dat zorgt voor de noodzakelijke wettelijk basis. De bepaling is op 19 februari 2016 in werking getreden, de dag van publicatie van de Potpourri II-wet in het Belgisch Staatsblad.

Verder komt duidelijkheid over de oprichting van een 'beveiligd klinisch observatiecentrum' waarin 'verdachten in voorlopige hechtenis' multidisciplinair zullen worden onderzocht wanneer ze aan een geestesstoornis lijden of van wie het oordeelsvermogen of de controle over zijn daden ernstig is aangetast. Het is de bedoeling dat dit centrum op termijn wordt geïntegreerd in de nieuwe gevangenis van Haren. Aangezien de eerste steen van dit nieuwe complex nog niet is gelegd, wordt ook de oprichting van het observatiecentrum ver vooruit geschoven. De betrokken bepaling uit de Nieuwe Interneringswet zal pas op 1 januari 2020 in werking treden. Al kan de Koning die datum vervroegen.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 116 en 117 Potpourri II).

Zie ook
Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 ( art. 90 Wet Burgerlijk Procesrecht )
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen, BS 9 juli 2014. (?Nieuwe Interneringswet?)