Deposito- en Consignatiekas op 1 februari 2016 gestart met teruggave gedeponeerde bedragen en onverkochte toondereffecten

De Deposito- en Consignatiekas is op 1 februari 2016 gestart met de teruggave van de gedeponeerde bedragen afkomstig van de (gedwongen) verkoop van toondereffecten en van de onverkochte toondereffecten.

Een houder van voormalige effecten aan toonder die de teruggave vraagt van gedeponeerde bedragen of effecten, moet eerst een boete betalen. Die boete bedraagt 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten voor elk begonnen jaar. Ze begint te lopen vanaf 1 januari 2016.

De Deposito- en Consignatiekas (de Kas) geeft slechts gevolg aan een verzoek tot teruggave na inning van de verschuldigde boete. Aan de aanvrager, geeft ze prioritair de eventuele niet-verkochte effecten terug en daarna de bedragen afkomstig van de verkoop van de effecten.

De Kas deelt aan de betrokken emittent de identiteit mee van de personen die een teruggave van effecten hebben verkregen, samen met het aantal teruggegeven effecten. Wanneer de emittent die informatie ontvangt, schrijft hij deze personen in in het register van de effecten op naam, in de plaats van de Kas.

De Kas bezorgt aan de personen die een teruggave van effecten hebben verkregen, een certificaat als bewijs van die teruggave.

Geen effecten aan toonder meer sinds 1 januari 2014

De wet van 14 december 2005 heeft ervoor gezorgd dat er sinds 1 januari 2008 nog enkel effecten op naam of gedematerialiseerde effecten kunnen worden uitgegeven in ons land. Effecten aan toonder zijn sinds dan verboden. Sinds 1 januari 2008 mogen ook effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven en effecten die in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door buitenlands recht, niet meer materieel geleverd worden.

Houders van effecten aan toonder waren verplicht om deze effecten ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Gedwongen verkoop toondereffecten vanaf 1 januari 2015

Om te vermijden dat er effecten blijven bestaan waarvan de houders voor onbepaalde tijd ongekend blijven, riep de wetgever een mechanisme voor de gedwongen verkoop van toondereffecten in het leven.
Vanaf 1 januari 2015 moest de emittent de niet-opgevraagde effecten die op een gereglementeerde markt werden toegelaten, verkopen op een gereglementeerde markt.
De effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt werden toegelaten, en waarvan de rechthebbende zich niet had bekendgemaakt op de dag van de verkoop, moest de emittent vanaf 1 januari 2015 verplicht openbaar verkopen.

Overdracht netto-opbrengst verkoop

Konden de effecten verkocht worden, dan mocht de emittent van de opbrengst eerst de kosten aftrekken die hij moest maken om de effecten om te zetten en voor het openen en beheren van de effectenrekening. De netto-opbrengst van elke verkoopronde moest hij onmiddellijk bij de Deposito- en Consignatiekas deponeren in de vorm van een vrijwillige deposito op naam van de Kas.

Overdracht niet-verkochte effecten

Effecten die op 30 november 2015 geen koper vonden, bleven bij de emittent tot hun overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas.

Tussen 1 en 31 december 2015 heeft de emittent de onverkochte effecten gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas. Deze deponering nam de vorm aan van een inschrijving van de effecten op naam van de Kas in het register van de effecten op naam van de emittent.

1 januari 2026?

Op 1 januari 2026 zullen de bedragen van de verkoop van niet-opgevraagde effecten die bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort, en waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat toegekend worden.
De emittent kan de niet-opgevraagde effecten die zijn ingeschreven bij de Deposito- en Consignatiekas, en waarvoor er op 31 december 2025 geen teruggave werd gevraagd, terugkopen. Hij moet de Kas schriftelijk op de hoogte brengen dat hij van plan is om de effecten terug te kopen. De Staat zal hem dan vragen om binnen de 15 dagen na de verzending van deze uitnodiging, tegen een door de Koning vastgestelde minimumprijs.

Bron: FOD Financiën. Bericht over de aanvangsdatum van de teruggave door de Deposito- en Consignatiekas van de bedragen afkomstig van de verkoop alsook van de onverkochte effecten, BS 26 februari 2016.

Zie ook:
- Koninklijk Besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten, BS 8 september 2014 (art. 9)
- Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete, BS 29 augustus 2014.
- Wet van 21 december 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (i), voor wat betreft de slapende safes, BS 31 december 2013; err. BS 14 mei 2014.
- Koninklijk besluit van 7 december 2007 tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 12 december 2007.
- Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 9 juli 2007.
- Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 23 december 2005; err. BS 6 februari 2006 (art. 11)